ציטוטי פרוטוקולים

ציטוטי פרוטוקולים

ספר פרוטוקולים
שמתחיל מ 31.8.38
=============
31.8.38
פרטיכל מס' 1
מישיבת המועצה הראשונה שנבחרה ביום 2.8.38 הישיבה התקיימה בבית התרבות בשעה
81/2 בערב.
נוכחים: הח' פ.סמגרינסקי – יו"ר והח' ב.ברוידא......
נוכחו גם החברים היוצאים...
עם הפתיחה כיבדו הנאספים את זכר כחללי המאורעות, והיו"ר הזכיר במיוחד את קרבן
רעננה, מר אהרון אנשל ז"ל שנרצח ביום 19 לאוגוסט בפרדס ברמן בשעת עבודתו...
.... המזכיר מר זאב סגל מקריא את ברכתו הלבבית של הרב המקומי הרב אפרים סוקולובר
לפתיחת המועצה החדשה.
.... חברי המועצה החדשה מצהירים הצהרות שונות, כל אחד בשם מפלגתו הוא... ברזילי
בשם הפועלים... לייטמן – פרוגרסיבית....
..... ומר ב"צ זלצין בתור ב"כ ביה"ס והדור הצעיר "אשר ימשך את קיומנו פה בארץ הזאת".
לייטמן מ"מ אוסטרובסקי המועצה שומעת את מכתבו של מר ב. אוסטרובסקי שנמצא כעת
באמריקה, שבו הוא מבקש לאשר את מר ל.ליטמן שימלא את מקומו בהנהלה בתור ב"כ
הסיעה הפרוגרסיבית בזמן העדרו של מר אוסטרובסקי.
כפר היישוב המועצה מחליטה להיענות לקריאת הועדה הישובית לכפר ה ישוב ובוחרת
בחברים ב.ברוידא, מרגלית גב, וקופמן יצחק, בתור חברים בועדה לכפר הישוב.
7.9.38
ישיבת מועצה
צביעת בית המרחץ ההנהלה מחליטה להקציב סכום כסף לצביעה ותיקון בבית המרחץ.
העבודה תיעשה ע"י מיסים ומכספי המפדה.
בנין בית הכסא ההנהלה פתחה את ההצעות שהוגשו לפניה לבנין בית הכסא לביה|"ס.
השתתפו שלושה קבלנים. והם פלדמן בסכום של 191 לא"י. הורוויץ זליג – 190 לא"י מסד
189 לא"י. הוחלט למסור את העבודה לקבוצת מסד בעד 189 לא"י.
בית הכנסת – לבית העם מחליטים לפנות לביהכ"נ ולהציע להם שיפנו את החדר ממול
למשרד ותמורתו יקבלו את בית העם לתפילה.
בית המרפאה – לקוח' נתקבל מכתב מאת הנהלת קו"ח שבו הם מבקשים להשכיר להם את
בנין.
המרפאה. הוחלט לחכות בתשובה עד שובו של מר אוסטרובסקי מחו"ל.
כביש רח' רמב"ם מחליטים להודיע לבעלי המגרשים והבתים ברח' רמב"ם שעל כל אחד
להשתתף בהוצאות היישור של הרחוב בסכום של לא"י אחת על כל 15 מטר חזית ע"ח
התשלומים שעליהם יהיה להכניס בתור השתתפות בסלילת הכביש. כ"א יכול לסלק את הנ"ל
בעבודה.
בית התרבות לתרבות הוחלט כי בית התרבות ישמש רק למקום אסיפות בעניני תרבות ולא
לשם צרכים אחרים מלבד ישיבות המועצה ובית משפט השלום.
28.9.38
ישיבת מועצה מס'
2
התקיימה בבית
תרבות
שמירה ובטחון הישיבה נקראה במיוחד לשם שאלות השמירה והבטחון במושבה. ועדת
השמירה גוללה לפני המועצה כל בעיות השמירה והבטחון במושבה. ביחוד עם התקרב עונת
הגשמים והקור. האנשים סובלים מקור ומטחב בעמדות רבים הם המתקררים, ולפי הידיעות
המתקבלות מרופאי המושבה הרי אחוז חולי השגרון והצינה הולך וגדל מיום ליום.
יש להבטיח את בריאותם ע"י תנאים יותר נוחים, בעמדות ובתחנות השמירה. יש לקנות
מיטות ומזרונים. יש לצייד את האנשים הנצרכים במעילים חמים בשעת צאתם לשמירה. יש
לדאוג לכה"פ )לכל הפחות...( להספקת תה, לחם וריבה בכל תחנה ותחנה. כי רבים מבין
השומרים הם
מחוסרי לחם.
ועדת מצב נבחרה "ועדת מצב" במקרה של מלחמה. והם חיים שקולניק, סגל ליאון , ע-
מונמן.
ויצ"ו ב"כ הסת' "ויצ"ו" מבקשים תמיכת המועצה להזנת התלמידים בביה"ס. הוחלט לדחות
את הדיון.
26.10.38
ישיבת הנהלה
במשרדי המועצה
נוכחים: הח' ב.אוסטרובסקי, ברזילי, שבשביץ ולוריה.
כסאות מחליטים לקנות עוד שלושה נוספים למשרד.
כפר הישוב הוחלט שהח' אוסטרובסקי וברזילי, יבררו שאלות שונות בועדת כפר הישוב
המרכזית, ובחבר המועצות.
השגחה על רוחב רח' יהושע הוחלט לפנות לבעלי המגרשים והבתים ברח' יהושע שיעמידו
את גדורתיהם רק לפי המידה הקבועה. כמו בניני פיסטבינסקי, לסקובסקי ועוד.
ויצ"ו משלחת של הסתדרות ויצ"ו מבקשת תמיכה לתקציב של הזנת – ילדי ביה"ס במקום.
התקציב שלהם הוא 20 לחדש. הזנה זו מקבלים 74 ילדים.
מחליטים להקציב להם לא"י אחת לחודש ע"י עזרה סוציאלית.
3.11.38 ישיבת
הנהלה
זלצין-משרד מחליטים כי המשרד צריך לעזור להנהלת ביה"ס בעבודות משרדיות. אך יחד
עם זה יש להתתחשב עם זמני העבודה במשרד.
ארגון מובילי משא הובאה תלונה כי ע"י משרד ארגון מובילי משאות מורידים ערמות של
תיבות ושקים וזה מקלקל את צורת המרכז והרחוב במושבה. הוחלט לפנות אליהם במכתב
ולבקש שישגיחו על הסדר והנקיון בסביבתם.
פנס ברח' יהושע בכ' רח' יהושע חנקין מבקשים להעמיד פנס ברחוב הנ"ל. החלט לפנות
בענין זה לחברת החשמל.
23.10.38
ישיבת
מועצה בית התרבות
ביום ראשון 23.10 התקיימה ישיבת המועצה בבית התרבות בשעה 8.30 בערב.
נוכחים: הח' ב.אוסטרובסקי, יור, ב.ברוידא, ח.שקולניק, י.קויפמן, צ.י ברזילי, פ.סמגרינסקי,
י.שבשביץ, ד"ר ה.אלטרטום, צ.לבהרי, ד.מרגלית, ב"צ לויתן, י.צ.לוריה ול.ליטמן.
סדר היום: א( בחירת נשיא ב( בחירת סגן ג( בחירת הנהלה ד( בחירת ועדות.
נשיא – אוסטרובסקי פה אחד נבחר מר ב.אוסטרו בסקי בתור נשיא המועצה.
סגנות .... ויכוחים כמה סגנים צריך...
סגן – ברזילי - אחרי ויכוחים ממושכים מתקבלת ההצעה לבחור בסגן אחד. והא' צ.י.ברזילי
נבחר בתור סגן נשיא המועצה.
הרכב ההנהלה נבחרו ה"א ב.אוסטרו בסקי, צ.י.ברזילי, י.שבשביך, י.צ. לבריה.
סכר רח' הרצל הוחלט לאשר את הצעת הועדה הטכנית לעשות שכר ברח' הרצל ושהעבודה
תעלה לא יותר מ 15 לא"י.
מס שעשועים הוחלט לכתוב מכתב להנהלת הקולנוע ולהעיר להם על ההזנחה בשמירת
החוק.
10.11.38
...בחירת חברי הועדות השונות...
הועדות: בריאות, חינוך, טכנית, כספים, הערכה, ערעורים, עזרה סנ"צ תרבות, כלכלית,
סניטארית, גמילות חסד, תיווך בענייני עבודה, מועצה דתית...
מר נחום לווין מועכת' המועצה קבלה בברכה את מר נחום לווין ב"כ וע"ת שעי' הועה"פ באופן
מיוחד לרעננה לשם ארגון העבודה התרבותית במקום. מר נחום לווין ומר שלצין מנהל
ביה"ס, הציעו לפני האסיפה את התכנית לקראת העונה הקרובה וכמו-כן הודיע כי מפאת
הקיצוצים הוחלט שהארגונים המקומיים השונים יתמכו בתקציב לשעורי ערב.
רח' הרצל ב"כ תושבי רח' הרצל הודיעו כי הגשמים העזים הרסו את כל הרחוב ואין לעבור בו
אלא אם כן יתקנו אותו בהקדם. הוחלט לפנות למושל המחוז לאשר תקציב בשביל ההוצאות
הללו מתוך הסכום המעוקל.
מס שעשועים מר פ.סמגרינסקי בכ' רכוש פועלי רעננה מערער על גובה מס השעשועים לפי
חוקי העזר של רעננה, ומבקש להפחיתם עד כדי מיל אחד לכרטיס של קולנוע ושני מיל
לכרטיס תיאטרון.
הוחלט לברר את המיסים ביתר המושבות.
19.12.38 מועצה
בית הספר מר אוסטרו בסקי מוסר דו"ח ממצבה הכספי של המועצה, ובעיקר בקשר עם
התחיבויותיו לגבי ועד החינוך. יש חשש של סגירת ביה"ס תיכף לאחר חג החנכה, המועצה
עושה את כל המאמצים להגביר את הגביה. ועיקר הפעולה תיעשה בין הורי הילדים
המבקרים במוסדות החינוך...
הכנסת עולים חדשים למושבה מר אוסטרו בסקי מוסר על כניסת פועלים נוספים לרעננה
מבלי לשאול מקודם את פי המועצה. כמו כן מזכיר הוא את הכרוזים שנפוצו במושבה מטעם
ארגוני הפועלים במקום בקשר עם הנ"ל. מצב העבודה במושבה הוא גם עתה לקוי מאד, ואין
הוא רואה לנכון להוסיף עובד מבוטלים מן החוץ. בזמן שמושבות אחרות משוועות לידיים
עובדות ואין.
וברור שיותר חשוב לשלוח כעת את העולים החדשים למושבות כאלה, אשר רק אתמול היו
בין המתנכרות. וקליטת עובדים עברים שם תעזור לביצור העבודה העברית במקומות ההם.
החלטות : א( המועצה המקומית מאשרת את פעולת הנשיא בקשר עם הענין הזה.
ב( על מוסדות העליה להתיעץ עם המועצה לפני הכנסת עולים חדשים למושבה.
ג( כל ענין קליטת העולים החדשים יעבור דרך ועדת עליה שע"י המועצה.
ד( יש לדרוש מאת הסוכנות שתגמור את הסכסוך בין ארגוני הפועלים במושבה על יסוד
לשכת עבודה אחת.
הצהרה החברים לויתן, לבהרי ומרגלית מצהירים כי הם לא השתתפו בהצבעה כאן. כי לפי
דעתם אין למועצה כל רשות להכנס בענינים שאינם נוגעים להם. ורק באם כל ארגוני
הפועלים במושבה יסכימו ללשכת עבודה עירונית, רק אז תוכל המועצה לטפל בעניני עבודה
וכדומה.
בדיקת ילדים ההנהלה מוסרת למזכיר שיפנה להנהלת קו"ח בענין החלפת מועד בקורי
התינוקות החולים במרפאה משעות אחר הצהרים לשעות הבוקר.
מס שעשועים אחרי שהובאה אינפורמציה מכל מועצה מקומית אשר אושר בה חוק מס
השעשועים. הוברר כי אין לותר על שום סעיף מהחוק הנ"ל, ויש לקיימו ככתבו וכלשונו.
פנס לרחוב יהושע הוחלט להתקין פנס חשמל לרח' יהושע ע"י חנות ליכטנשטיין.
28.12.39 הנהלה
"הבוקר" הוחלט להביא לפני המועצה את ענין הכתבה של הבוקר בענין כניסת פועלים
חדשים למושבה.
קו"ח הוחלט לברר את ענין העברת חברים מקו"ח של ההסתדרות לקו"ח של המועצה.
רכניץ נפתלי – תובע מטעם המועצה הוחלט למנות את נפתלי רכניץ כתובע מטעם המועצה
לגבי חוקי העזר.
רשיונות לעסקים ההנהלה מחליטה כי כל הרשיונות לעסקים ולמשקאות משכרים ישולמו אך
ורק במזומנים.
11.1.39 מועצה
מאמר ב"הארץ" הוחלט לענות לעתון הארץ על מאמרו ע"ד הדיון במועצה בנוגע לקליטת
עולים. ה"א לויתן, לבהרי, ומרגלית נמנעו מלהצביע.
ועדה להמצאת עבודה הוחלט לבחור בועדה להמצאת עבודה במושבה לתקופת הקיץ.
נבחרו ה"א ברזילי, שבשביץ, אוסטרובסקי ולוריא.
מחיר הלחם ועדת הכלכלה ממשיכה בפעולותיה להוזלת מחיר הלחם, עד עתה הצליחה
לקבל את הסכמתו של מר אנקר האופה להוריד מא"י אחד מככר לחם "חצי שחור" במשקל 3
אנקיות. ומעתה יהיה במחיר רק 18 מא"י הככר.
המועצה מחליטה לדרוש ממר אנקר שמחיר הלחם הלבן יהיה כמחיר הלחם החצי שחור.
יובל קה"ק ליובלו של הקרן קיימת החלט לשלוח ברכה למר א.אוסישקין ולנאמני קרן הקימת
לישראל.
18.1.39 הנהלה
חילול שבת הוקר מכתב הרב המקומי שבו הוא מוחה נגד הצגת ורדי ----? בבית הפועלים
בששי בערב. מר אוסטרובסקי מוסר כי בקשר עם זה שלח תיכף מכתב להנהלת הקולנוע
ביחד עם העתקת מכתבו של הרב.
25.1.39 הנהלה
מס שעשועים ההנהלה מחליטה לתת הנחה של מיל אחד להצגות קולנוע ולילדים.
ומעתה יוטל מס שעשועים בשעור של מיל אחד על כל כרטיס להצגה לילדים.
לזר חיים – יובל משלחת המורכבת מ"א ברטוב, ש.פ.שברץ, וחיים דוידובסקי בקשה מאת
ההנהלה, שהמועצה תשתתף בסכום כסף, להרשמת שמו של מנהל הספריה מר חיים
אליעזר )לזר( בספר הזהב של הקה"ק לישראל. הוחלט להקציב לזה לא"י אחת.
ספר אברהם שפירא הוחלט להשתתף בהוצאת ספרו של אברהם שפירא בסך 500 מיל.
רשיונות לנגריות הוחלט כי מס הרשיונות לנגריות יהיה לא"י אחת.
סכסוכי עבודה לבואו של מר _________ הוחלט להזמין את ב"כ שתי לשכות – העבודה
לשם יישוב סכסוכי העבודה במקום, ולשם בירור נוסף לסידור סופי של איחוד הלשכות.
15.2.34 מועצה
מועצה דתית נתקבלה משלחת מטעם המועצה הדתית מורכבת מה"א הלמן, והרב לויתן,
שבקשה להקציב הקצבה ניכרת לצרכי המועצה הדתית, כגון: מזכירות, עירובין שעורי ערב
דתיים לילדים המתקיימים במושבה, מרחץ ועוד.
הוחלט להכניס לתקציב סכום של 24 לא"י לשנה לצרכים הנ"ל לפי סעיף מועצה דתית.
בנין בית הכנסת הוחלט לבקש את ועדת בנין בית הכנסת שיפסיקו את בנין הבית עד אחרי
עבודת הזיבול והקטיף.
22.2.39 הנהלה
מגן דוד אדום הוחלט להשתתף בסכום כסף בהוצאות מגן דוד אדום.
שוחט נוסף ענין קביעת שוחט נוסף למושבה , הועבר לדיון לועדת השחיטה.
מגרש להפועל בקשת הפועל לקבוע להם מגרש ציבורי לספור שימושי, נדחתה לישיבת
המועצה.
22.3.39 הנהלה
קופת חולים הוחלט להודיע לו"ח עממית כי עליהם להודיע למועצה על מספר ושמות חבריהם
הנימנים עליהם עד 5 לאפריל.
שוטרים )מתנה( הוחלט להעניק מתנת חג לשוטרי הרצליה בסכום של 2 לא"י.
מגרש לחב' החשמל הוחלט לפנות למר חיים רוזנברג באה'ב ולבקש ממנו לשלוח תו"מ יפוי-
כח בכדי שנוכל להעביר את הרכוש הציבורי הרשום על ארבעה אנשים, ע"ש המועצה וכמ"ו
להעביר מגרש אחד ע"ש חברת החשמל.
29.3.39 הנהלה
חברת פרדס נתקיימה פגישה בין ב"כ חברת "פרדס" ובין ההנהלה בענין חכירת מגרש
המועצה לחברה הנ"ל. הוחלט לעבד את החוזה לפי מכתבו של ה"א אוסטרובסקי שנשלח
אליהם בזמנו.
26.4.39 מועצה
עבודות ציבוריות מר אוסטרובסקי מוסר דו"ח על ענין העבודות הציבוריות ועל התכניות
לסלילת כבישים ברח' הרצל ול"מגדל" וכפר נחמן.
כביש רח' הרצל מגדל וכפר נחמן המועצה מחליטה להכריז על רח' הרצל כעל רחוב ציבורי
ומטילה על ההנהלה לבצע את סלילתו ולחייב את תושבי הרחוב בהתאם לחוק - הועדה
לבנין דרכים ) 1938 (. כמוכ' להעביר את הרחוב המוביל ל"מגדל" ע"ש הנציב העליון,
ולהכריז על סלילתו בהתאם לחוקי העזר הנ"ל.
מוע"פר משפט השלום מר לבהרי מוסר שמועצת הפועלים הוזמנה פעמים אחדות למשפט
השלום המקומי בענינים שונים, והם לא נענו להזמנה. הוחלט לברר את הענין.
מהירות התנועה הוחלט להוציא חוק עזר למהירות התנועה של כלי-הרכב בכבוש רעננה.
שיגביל את התנועה ל 50- ק"מ לשעה.
26.4.39
גזירות העליה המועצה מוסרת בזה לנשיא לנסח את המחאה של המועצה נגד גזירות
העליה ויחס האדמניסטרציה למעפילים. ההחלטה מתקבלת פה אחד.
10.5.39 הנהלה
ב.לסטר מר לסטר מבקש לקרוא את השכונה שהוא בונה בשם "שכונת לסטר" הוחלט
להענות לו כי אין ההנהלה מתנגדת להצעה זו.
הוצ' דפוס מאשרים את ההוצאה של 2.300 לא"י לצרכי דפוס ע"י דפוס "רענן".
14.5.39 מועצה
ביום ראשון, 14 לחודש מאי 1939 נתקיימה ישיבה מיוחדת שנקראה לשם קביעת עמדתנו
ודרכנו לרגל פרסום הספר הלבן, בהתאם להוראת הועד הלאומי.
שבתון מר אוסטרובסקי מוסר פרטים על המצב ועל ההוראות שקבלנו מאת הועה"ל בקשר
עם השבתון. המועצה מקבלת עליה פחד אחד להוציא לפועל את הוראות הועד הלאומי
ולהכריז על שבתון ויום פקודה ליום 19 במאי 1939 . נבחרה ועדת שבתון המורכבת מח'
ב.אוסטרובסקי, ברזילי ולויתן.
משפט השלום הוקרא מכתב מאת מועצת הפועלים בקשר עם התלונה נגד אי הופעתם לפי
משפט השלום. הוחלט להודיע להם כי שומה עליהם להופיע לכל הזמנה של משפט השלום.
אך יחד עם זה יש לבקש מאת מזכירות משה"ש שתזמן ישיבה דחופה בענין עיבוד חוקת-
עבודה אשר לפיה יוכל בית המשפט לדון במקרים של סכסוכי עבודה.
מס שעשועים הוחלט לאשר לקולנוע בית הפועלים הנחה מיוחד במס שעשועים על כרטיסי
קולנוע, אשר לפיה ישלמו רק מיל אחד על כל כרטיס שמחירו אינו עולה על 20 מא"י.
נגד אוירונים הוחלט למסור לועדת הבטחון את הטיפול בהגנת האוכלוסיה נגד התקפת
אוירונים במקרה של מלחמה. הוחלט להודיע לכל בעלי הבריכות כי עליהם לדאוג ל"כיסוי"
הברכות בצבע הדומה לסביבה או בצמחים מטפסים.
ד"ר הורן נשיא המועצה מוסר כי פנה במכתב להנהלת קו"ח ובו הוא מבקש להשאיר את
הד"ר הורן בתפקידו בתורנות בשתות ויו"ט.
31.5.39
הקצבה לגן א. הסכם עם הגננת – הקצבה לא לאכול, הקצבה אחידה ועוד...
אשור הוצאות מאשרים הוצאות דלקמן:
1.060 לסידור רשתות לחלונות המשרד
0.420 לכריכת ספרים ע"י הספריה
0.075 להובלת זיפזיפ לתיקון גדר
1.000 תשלום חודשי עבור מכונת סיכום
0.400 לתיקון "מחסן הכלים" לביה"ס
1.500 בעד עבודה ע"י הבל בגינה הציבורית
3.250 ע"ח תיקונים בחשמל ע"י המוסדות
0.750 להוצאות הדפסה של כרוז הועה"ל ל"יום הפקודה"
7.5.1939
מועצת השחיטה נתקבלה משלחת מורכבת מאת ה"א שידלובר, הר' לויתן וה"א מיכאלי.
המשלחת בקשה שהמועצה תאשר קבלת שוחט נוסף למושבה לשם שחיתת עופות.
ושהמועצה תשתתף בתקציב של לא"י אחת לחודש בהוצאות השוחט הנ"ל, וממקורות
אחרים יקבל השוחט את יתרת משכורתו. המשלחת ממליצה על השוחט מר משה לנגרמן
בתור מועמד.
19.6.39 מועצה
...המצב המדיני מר אוסטרובסקי מוסר דו"ח מפעולות המוסדות הלאומיים במלחמתנו נגד
הספר הלבן. מסביר את חילוקי הדעות השוררים בישוב בקשר עם הקמת ועד ישובי עליון.
עמדתנו היא – לעמוד לימין המוסדות המוסמכים. ואם יש להטיח בקורת – נעשה זאת
מבפנים, ולא מבחוץ.
עלינו להמצא בתוך הפעולה ולא מחוצה לה!
תוצרת הארץ המועצה מצטרפת לקריאת "איגוד למען תוצרת הארץ", ובוחרת בועדה
שתתחיל בעפולת הקמת " ברית נאמני התוצרת ברעננה".
נבחרו: ה"ה ברזילי, ליטמן ומרגלית. מר לבהרי )הרצברג( מצהיר כי הוא מצטרף להחלטה
הנ"ל רק בתנאי שיוקם משטר כלכלי כזה שהאנשים יוכלו לקיים את מצות "תוצרת הארץ".
שוחט נוסף המועצה מחליטה להקציב 1 לא"י לחודש בתור השתתפות במשכורתו של שוחט
נוסף במושבה, לפי הצעת מועצת השחיטה.
, דו"ח ועד החינוך... בשנת תרצ"ה מנה ביה"ס 190 תלמיד, בתרצ"ו – 249 , בתרצ"ז – 315
. ובתרצ"ט – 350
... ביה"ס עומד על רמה גבוהה במובן החינוכי. מהסמינריונים למורים שולחים אלינו תלמידים
להסתכלות ולקבלת דוגמא.
הרכב ביה"ס הוא: 13 מורים, מהם 6 בעלי משרות שלמות, ושבעה בעלי משרות חלקיות.
שעות ביה"ס הם 286 לחודש יחד עם כתה ט'.
יש להתחיל באופן רציני בסידורים ללימודי מלאכה בביה"ס. כי בכפר הדבר הוא הכרחי. כל
איכר צריך לדעת איך לתקן מכשיר או עגלה, צריף או ברז.
בענין לימודי המקרא יש לציין כי במשך תקופת הלימודים בביה"ס עוברים התלמידים 3
פעמים על לימודי החומש.
מגרשי המשחקים דורשים טיפול ופיתוח נוספים.
אשר להתמסרות המורים והמנהל, יש לציין כי המצב משביע רצון בהחלט. קיימת מועצת
מורים הדנה בשאלות חינוכיות שונות הדורשות תיקון על המקום. קיימת עזרה הדדית בין
המורים בשטח זה. ראוי לשבח המנהל מר זלצין שמראה התמסרות מיוחדת לביה"ס.
גני הילדים המועצה מקיימת שני גני ילדים ובהם 80 ילדים. האוכל ניתן לכולם בתשלום
אחיד לפי דרגא. ד"ר אלטרטום העיר כי מבחינה הגיינת הצפיפות בכיתות היא אסורה
בהחלט, ודרוש לתקן את הדבר.
חדר הנשק מאשרים את ענין סידור הסככה לחדר הנשק שתגן נגד השמש והגשם.
שבירת דלת ביה"ס נמסר להנהלה כי אלמונים שברו את הדלת לכתה ד' של ביה"ס, בזמן
השיעורים והאימונים של אנשי השמירה. הוחלט לפנות לועד השמירה ולדרוש בירואים בענין
זה. כמו"כ עליהם למצוא את הנאשמים ולהגישם למשפט.
שפת ים הרצליה הוחלט להשתתף בהוצאות השמירה על שפת הים בסך 3 לא"י לעעונת
הרחצה הנוכחית.
"מכבי" הובאה תלונה נגד מועדון "המכבי" שהם מקימים רעש בלילות ומפריעים את מנוחת
הדיירים בסביבה. הוחלט לפנות אליהם שיפסיקו בשעה 9 בערב כל רעש, חוץ מיום שישי
בערב שאז יוכלו לאחר בשירה ובזמרה וכו'.
המשך 12.7.39
גמנסיה עתיד ההנהלה מסכימה לתמוך באופן מוסרי בגמנסיה "עתיד" ולהקל עליה בכל מה
שאפשר את קיומה ואת התפתחותה. כמוכ' מסכימה ההנהלה לא לאשר פתיחת בית-ספר
נוסף מסוג זה למשך חמשת השנים הבאות.
2.8.39
10% מפדה המועצה מחליטה להטיל מס "מפדה מקומי" בשעור של 10% מהמשכורת
הקבועה של כל בעלי המשפחות המקבלים יותר משבע לא"י לחודש משכורת. ומרוקים –
המקבלים יותר מחמש לא"י לחודש.
רח' רמב"ם הוחלט כי מר ברזילי וב"כ ההסתדרות העובדים יתראו עם אנשי "ביצור" בענין
סלילת כביש ברח' רמב"ם.
9.8.39 )הנהלה(
גן הילדים השאלה אם לאחד את שני הגנים או לאו – נדחתה להחלטת המועצה.
במקרה העדרו של חבר מועצה הוחלט להציע לפני המועצה שתקבל החלטה כי במקרה
שיעדר חבר אחד מהמועצה למשך תקופה של יותר מחודש ימים, יוכל בן סיעתו, המועמד
אחריו לקבל את מקומו במועצה.
רחוב העמק הובא לתשומת לב ההנהלה מכתבו של מהנדס המועצה בדבר העברת רחוב
העמק לעבר השני של החלקות, כיון שאחרי הבתים שברחוב ביאליק מופנים לצד רח' העמק.
15.8.39
ביהח"ר לשימורים מר י.ברזילי מוסר כי מתנהל מו"מ בדבר הקמת ביח"ר לשימורים ע"י מר
לה-פטה, בתנאי שהמועצה תקדיש למפעל זה מגרש משלה. וגם תעזור לו להשגת חלק
מהכספים ע"י ערבות. המועצה מחליטה בפרינציפ לטובת הרעיון, ומוסרת את הטיפול
להנהלה.
חוזה עם "פרדס" המועצה מאשרת את החלטת ההנהלה בדבר חכירת מגרש המועצה
לחב' "פרדס" לתקופה של שלוש שנים.
במקרה העדרו של חבר מועצה הוחלט לאשר את החלטת ההנהלה כי במקרה שאחד מבני
חברי המועצה יעזוב לקתופה של יותר מחודש אחד, יוכל בן סיעתו לשמש בתפקידו למשך
זמן העדרו. מר ב. ברדוגו נכנס איפוא בתור מ"מ הא' אוסטרובסקי שנסע לביקור לארצות
הברית אמריקה.
21.8.39
פתיחת ביה"ס הוחלט שהועדה שנבחרה לטפל בפתיחת בית הספר תנהל מו"מ עם מחלקת
החינוך שע"י הועה"ל שירשו לפתוח את ביה"ס בתנא"ח )בתנאי אחד( שבהגיע הזמן לון על
ההסכם הכללי לשנה זו, תדון הועדה מחדש על התנאים, ולפני אישורם תביא הועדה הנ"ל
את הדיון לאישור המועצה.
חנוכת בית הכנסת הוחלט לבחור בועדה מיוחדת שתציג את המועצה המקומית לטקס
חנוכת בית הכנסת הגדול אשר יחול בקרוב. והם: ברזילי, לבהרי ומרגלית.
2.9.39
ישיבת מועצה מיוחדת
ביום 2 בספטמבר התקימה ישיבה מיוחדת של המועצה, בהשתתפות הנהלות המוסדות
המקומיים דלקמן: הספקת מים, אחוזת רעננה, הלואה וחסכון חקלאי.
על סדר היום: הקמת ביח"ר לשימורים במושבה.
היו"ר מר ברזילי, מוסר את הפרטים דלהלן לישיבה:
בעל בית החרושת הוא מר לה-פטה, שהוא היה גם הבעל בשותפות ביהח"ר "פרימזון"
המועצה מציעה לו מגרש ע"י שכונת לזר, בגודל של דונם וחצי. הבנין צריך לעלות 750 לא"י,
המכונות – בסך 400 לא"י. מר לה פטה מבקש כי נוסף למגרש נמציא לו אשראי בסך 500
לא"י. ביהח"ר יכול להעסיק 1000 ימי עבודה בעונה. ההצעה נדונה גם במחלקת הכלכלה
שע"י הסוכנות היהודית, והם יתנו את דעתם בקרוב על תכנית זו.
מר ברזילי מציע ליסד חברה לפיתוח המשובה שבה ישתתפו כל המוסדות הכספיים
המקומיים שבמושבה. ההון יושג ע"י הפצת מניות.
...דיון הנוכחים בעד ונגד...
ההחלטה הוחלט כי המועצה המקומית יחד עם המוסדות דלהלן יקימו את מפעל "אגודת
הפיתוח לרעננה".
הספקת מים תשתתף בסכום של 90 לא"י
"אחוזת רעננה" " " " 90 לא"י
"המועצה המקומית" " " 130 לא"י
"הלו"ח )הלואה וחסכון( חקלאי רעננה 90 לא"י
הוחלט כי המגרש שימסר יהיה בשכונת לזר.
16.9.39 )מועצה(
נפט הוחלט לפנות לחברות הנפט שיתקינו ברעננה מחסני נפט או משאבות.
מחיר מכולת הוחלט לבקש מחנווני המקום שיפרסמו לוח מחירים בחנויותיהם למען ידע
הקהל עליהם.
"מגן דוד אדום " הוחלט לשתף פעולה עם מגן דוד אדום לשם התגוננות אנטי אוירית.
20.9.39 )הנהלה(
תוצרת זרה הוחלט לברר ב"מרכז לצען תוצרת הארץ" על עמדתם בשאלת התוצרת הזרה
שמכניסים בזמן האחרון למושבה. הוחלט לתת הוראות לבקש רשיונות רוכלות מכל הרוכלים
במכולת.
11.10.39
דין אדמת בור כל אדמה שלא תיעבד ע"י בעליה, או שלא תימסר לעבוד ע"י בעליה, תיחשב
לאדמת מגרשים, והמועצה תטיל את המיסים בהתאם לזה.
ביהח"ר לשימורים הוחלט להבטיח בחוזה ע"י מר לה-פטה כי בביהח"ר לשמורים ינתן דין
קדימה לתצורת מקומית, דין קדימה לפועלים מקומיים, ושכר עבודה לא פחות מאשר ביתר
בצתי החרושת במושבות. כמו"כ יש להבטיח שהבנין הזה ישאר בית-חרושת ולא יהפך
לשימוש מטרות אחרות.
16.10.39
חוק סגירת החנויות היו"ר מודיע כי החוק לססגירת החנויות ברעננה פורסם, ויש לתת
הוראות לשומר לפקח על שמירתו.
ביה"ר לשימורים היו"ר מודיע כי גם ענין ביה"חר עומד להיגמר בכי-טוב, דרוש רק אישור
המושל. הוחלט כ בחוזה יובטח הסעיף שבו עליו יהיה לקבל מפועלי המקום בתנאי עבודה
המקובלים במפעלים כאלה בארץ.
עבודות הכביש המועצה מחליטה כי עד אשר יוכרע על הקמת לשכה אחידה ברעננה. יש
לחלק את כל העבודות הציבוריות במובה לפי המקובל. והוא: עם כל חמישה מחברי
ההסתדרות, יעבוד אחד מארגון העובדים הציוניים.
16.10.39
אגירת קמח הוחלט להכריז על הרשמה לאגירת מלאי של קמח.
הגיוס בארץ היו"ר מסר אינפורמציה על מצב הגיוס בארץ ועל [עולות הסכונות בענין זה.
רח' פרדס משותף הוחלט להפנות את בקשת דרי רח' פרדס משותף המבקשים לשנות את
שם הרחוב – לישיבת המועצה הקרובה.
דו"ח חבר המועצות היו"ר מר אוסטרובסקי מוסר דו"ח מהדיונים אשר בחבר המועצות
המקומיות. דרישות ה"חבר" הן: שלכל נשיאי המועצות תהיה זכות הצבעה בישיבות
הועה"ל. כמו כן יש דרישה לרכז את כל פעולות העזרה של הוע"ל ע"י המועצה.
דו"ח ועד מושבות השרון מר ב.אוסטרובסקי מוסר דו"ח מישיבות ועד מושבות השרון. ישנה
דרישה שהממשלה תכיר בארגון זה כבכ' כל ישובי השרון. הוחלט גם להקים טחנת-קמח
מרכזית בשרון.
מחירי הלחם מר בצ' לויתן קובל שמחיר הלחם הוא גבוה מדי בהשוואה לשאר מושבות
הארץ, וכי יש לפעול להורדתו. הוחלט למסור את הטיפול לועדת הכלכלה שהיא תזמין את
האופים ולברר איתם את השאלה.
15.11.39
ביה"ס יבנה בקשתם לקבל את בית העם לצרכי התעמלות הועברה לועד החינוך.
מס ביצה הוחלט לעזור ל"הספקת המים" לגבות את מס הביצה על פי רשימה מיוחדת.
"מכבי" הוחלט להרשות ל"מכבי" את השימוש בבית העם בתנאי שיתנו בטחונות מספקים
נגד נזקים שעלולים להגרם על ידם בבית העם.
ש.בן יעקב – מפקד הוחלט כי מר ש. בן יעקב יקבל 300 מא"י בעד יום עבודה במפקד
האוכלוסיה.
21.11.39
גמנסיה השרון הוחלט להודיע להם כי הם יכולים לקבל את אולם בית העם לצרכי התעמלות
רק בשעה 1 אחה"צ.
מפת הגושים הוחלט לבקש מאת הא' שמואלי להכין מפה מפורטת מהגושים של רעננה
והסביבה. ולהבליט בה את הקרקעות השייכות ליהודים ולערבים על גבולותיהן ושטחיהן,
לצורך הרחבת שטח השיפוט והכללת גושי כפר-נחמן-מגדל לתוך מחוז הדרום.
20.12.39
חשמל ברח' עקיבא הוחלט להשתתף בעמוד אחד ופנס אחד ברשת המאור ברח' עקיבא.
מועצה דתית הוחלט שהמועצה הדתית תדרוש מההורים, אשר שולחים את ילדיהם לביה"ס
הדתי "יבנה" שיביאו אישור מהמועצה שיאפשר לילדיהם לבקר את ביה"ס הנ"ל וטרם
שימלאו את הדרישה הזאת, לא תוכל המועצה לאשר את ההעברות שהוצאו על חשבונם.
27.12.39 )מועצה(
שוחרי המכולת משלחת של סוחרים בקרה בישיבה ודרשו הגנת המועצה נגד הצרכניה
החדשה שנפתחה ע"י "אחוזת רעננה". היו"ר ענה שאין המועצה פותחת צרכניה, ואין
ברשותה לסגור אותה. כן גם אין זו חנות נוספת כי אם חנותו של מר פטרוביצקי שנתחדשה
תחת שם אחר. והוא נשאר מנהלה.
התעמלות בבית העם הוחלט להפסיק את פעולות ההתעמלות בבית העם.
דמי שימוש בביה"ע הוחלט לקבל 200 מא"י לערב בעד השימוש באולם בית העם, כדי
לכסות על הוצאות החשמל הניקוי וכו'.
מקהלה הוחלט למסור להנהלה את שאלת העברת מקהלת הפועלים לרשות המועצה.
כפר-נחמן-מגדל הוחלט להודיע לשורצמן השומר כי באה תלונה מצד אנשי "כפר נחמן"
שהמועצה המקומית משיגנה את גבולם על ידי זה ששומר המועצה מקבל עליו את עניני
השמירה מחוץ לשטוח השיפוט שלנו.
אדמה לתחנת הנסיונות הוחלט להציע לתחנת הנסיונות בחכירה שטח אדמה מאדמת
המועצה שליד שוידובסקי, לשם עיבוד לצרכי נסיונות חקלאיים.
עבודה בשבת ההנהלה מאשרת את מכתבם של אגודת שומרי-שבת, ומסכימה שאין שום
רשות למי שהוא לעבוד בשבת על אדמת המועצה.
31.1.40
נשק המועצה ההנהלה שמעה בצער את הידיעה שהמושל לא חידש את 10 הרשיונות
לאקדוחים שעל שם המועצה. ושהמשטרה כבר באו לקחת אותם. הוחלט לשלוח משלחת
למושל לבטל את הפקודה.
14.2.40
סכסוכי עבודה העובדים הציונים ובין הלשכה הכוללת במקום. והדברים הגיעו לידי מעשי
אלימות. התנפלו על לשכת ארגון העובדים הציונים וגרמו להרס ולהפסד. כתוצאה מזה היו
מאסרים והתמרמרות כללית במושבה. לבסוף נשלחה למושבתנו פלוגת שוטרים בריטית
ששהתה כאן קרוב לחודש ימים. הועדה נכנסה לעובי הקורה, ובמשך ימים רבים הקדישה
הרבה מזמנה בכדי למצוא מוצא הגון לאופן חלוקת העבודה במושבה. הועדה עמדה מיד על
עקרון חלוקת עבודה צודקת בין כל פועלי הלשכות. נתגלו הרבה ליקויים בשתי הלשכות
בשטח חלוקת העבודה...
.... ההסכם שאליו הגיעו סופסוף שני הצדדים הוא כדלקמן: שארגון העובדים הציונים יקבל
16% מסכום ימי העובדה הכללי. סידור זה הוא לתקופה של חודשיים עד אשר יסודר רישום
אישי של כל מבקשי העבודה.
לשכה משותפת באותו זמן מחליטה ועדת העבודה על הקמת לשכה משותפת שתהא
מורכבת מחמישה ב"כ נותני העבודה, וחמישה ב"כ מקבלי עבודה.
ב"כ נותני העבודה נבחר ליו"ר הלשכה. וב"כ הפועלים נבחר למזכיר. בשעת חלוקת העבודה
יושב ב"כ החקלאים בלשכה. והוא מקבל משכורת המתקבלת בחציה מהסוכנות היהודית.
ביה"ע למכבי הוחלט למסור את בית העם למכבי לשני ערבים בשבוע. אך עליהם יהיה
לפנות את האולם בשעה 8 בערב בזמן שישנה הרצאה.
13.3.40 )מועצה(
חוק עזר לשבת הוטל על ההנהלה לעבד את חוק סגירת החנויות בשבת לפי חוק העזר של
פתח תקוה.
תעשיה ביתית הוחלט להשתתף בסכום של 20 לא"י להשקעה במפעל התעשיה הביתית
הנערך ע"י הסתדרות ויצ"ו ללמד את נשי המושבה עבוד שימורים ומיצים.
עבודה ערבית מר לויתן מביא לפני ישיבת המועצה את הידיעה כי בזמן האחרון נתגלו פרצות
בעבודה העברית במושבה, עי"ד שקטיף הפרי הגדול נעשה ע"י ערבים. היו"ר מוסר כי
הלשכה המשותפת טפלה בישיבתה האחרונה בענין זה, והכל כבר בסדר גמור.
התובע מטעם המועצה הוחלט לאשר מחדש את מר רכניץ כתובע מטעם המועצה לגבי חוקי
העזר.
15.5.40 )מועצה(
עניני הג"א היו"ר מוסר דו"ח מפעולות המועצה, ובראש ובראשונה הוא מזכיר שיש לטפל
באופן רציני בענייני התגוננות נגד הפצצות וכו' בזמן הקרוב ביותר.
הצעת מר פרל בענייני חינוך היו"ר מוסר על ענין הצעת מר פרל, מנהל מחלקת החינוך
הממשלתית, שהיא באה להצר את צעדינו גם בשטח החינוך שלנו, ולהוריד את דרגת החינוך
אצלנו לאותה דרגה של שכנינו...
היו"ר מציע איפוא, שהמועצה תקבל את ההחלטה דלקמן:
החלטת המועצה בענין חינוך רעננה עומדת תמיד על עקרון החינוך האחד בישוב. אין הכרח,
ואין שום טעם ונימוק הגיוני לחינוך נפרד בארצנו הבנויה באמצעים כבדים ובמסירת נפש
יוצאת מהכלל – חינוך אחיד, אבל חינוך העומד לשרת את העבר ואת העתיד שלנו! ועל כלם
– חינוך העומד לשרת את העבר ואת העתיד שלנו! ועל כלם – חינוך העומד לשרת את
התנועה החלו
ספר מס' 6' תאריך - 1.1.48
"רחוב היובל בעלי המגרש שקנו את הקרקע של קיסילר, מבקשים מהנהלת המושבה לתת
שם לרחוב שלהם. עומדים בקרוב לבנות א ת הבניינים שם לקראת יובל 25 מבקשים מהם
לקרוא את הרחוב בשם יובל. הנהלה מסכימה"
"כפתור" איזכור
"ביטחון ועדת הביטחון הופיעה בפני ההנהלה ודורשת 800 לא"י לשם סידור עמדות מגן
ועוד"...
תאריך- 8.1.48
"סדר היום שאלת בטחון ברעננה.
הנשיא פותח את המושבה המיוחדת בקשר למצב הביטחון במקום, שלשם זה הזמין את
ועדת הביטחון שיביאו לפנינו את המצב ברעננה ולאחר ששמע אותם נדע מה להחליט..,"
"זינגר מוסר איך סודרה השמירה במקום. המושבה חולקה לאזורים לשם סידור עמדות
קבועות"
תאריך – 15.1.48
"בשר בשבוע הבא חושבים שכבר תהיה סידור ארצי יחלקו בשר על כרטיסים ופעם בשבוע
יחלקו"....
תאריך – 22.1.48
"מזון אנו מטפלים בהשגת כסף לאגירת צרכי מזון...."
תאריך - 5.2.48
בי"ח לחולי שחפת עלינו לחתום על התחייבות השתתפות בהקמת בי"ח בסך של- 330
לא"י במשך שנתיים
תאריך – 26.2.48
בשר הוחלט לשחוט פעם בשבוע לשבתות.."
תאריך – 11.3.48
חלוקת הקמח למוסדות המקום.
"..מאפריל יחלקו לחם לפי כרטיסים"...
"...הצעה ביח"ר ליהלומים"
"ביח"ר לנעליים", בית קפה אצל רוהר..."
תאריך – 18.3.48
"שבשביץ יו"ר ועדת הכלכלה מוסר דו"ח...
..הלולנים לא מוסרים את הביצים לסוחרים רק מוכרים לפרטיים, איפו שמקבלים מחיר יותר
גבוה.
"שאלת הפסקת ביצים הוא בכי רע"...
ב"כ ארגוני נשים הרבנית סוקלובר ולא ברלונסקי דורשות להשתתף ולצרף אותן לועדה
הכלכלית. רוצות לעזור בפיקוח על המחירים ומציעות 3 נשים את דבורה בונין רחל ויין ולאה
ברלונסקי. מחליטים לצרף אישה אחת לוועדה הכלכלית לצרף אישה אחת לוועדה הכלכלית
ושתי נשים לפקחים.
תאריך – 1.4.48
"הנשיא מר אוסטרובסקי פותח את הישיבה ומכבד בקימה את הקדושים שנפלו בחזית
מגדיאל. המועצה שמעה איזו מילים לזכר החללים. כמו כן שולחת המועצה את איחוליה
לפצועים בן צבי, נמט ופרבר.
"טיפול בנפגעים ישנה ועדה שמטפלת בכל המקרים גם המשפחות הנפגעים וגם המס' של
המגויסים, ישנם מקרים שהמשפחה של נפגע מקבלת תמיכה חד פעמית והמשפחות של
16 לא"י לחודש"... המגוייסים יקבלו תמיכה של 1/2
"... ועדת הביטחון יחד עם ההנהלה רוצה להנציח את שמות החיילים...
... נפנה למוסדות במקום לקבל תרומות מהם. גם חלק מתקציב של עבודות ציבוריות, וביום
ראשון זה תהיה הנחת אבן הפינה לבית הגון"
- התייחסות לביח"ר ליהולומים
"משטרת רעננה, ידוע לכם כי השולחים האנגלים עזבו את המשטרה במקום"...
"לוגנרמן מודיע הסוף של עבודות ציבוריות לקחת בחשבון הקמת בית מרחץ חדש הבניין
הקיים לא בסדר"..
תאריך – 22.4.48
"לונגרמן מודיע בסוף עבודות ציבוריות לקחת בחשבון הקמת בית מרחץ חדש הבניין הקיים
לא בסדר"...
תאריך – 22.4.48
קליטת עולים הסוכנות היהודית כותבת לנו שעלינו להכין מקומות לקליטת עולים בקרוב"...
"קינסטלר מבקש רישיון לפתוח חנות לאריגים ההנהלה מאשרת"...
"עופות קפואים טריפה מר לנגרמן מוסר בשם הרב כי שבשביץ מכניס עופות קפואים
לרעננה וגם מביא נזק לקופות הועדה..."
תאריך – 20.5.48
*הג"א פונה אלינו שיוציא פקודה בדבר סגירת חנויות בשעה 7:00 בערב במקום
8:00 ,ולהודיע לסוחרים על כך. הנהלה מחליטה לאשר את דרישת הג"א".
תאריך – 10.6.48
*פליטים מקיבוץ חפץ חיים השתכנו בבית הספר יבנה.
תאריך – 30.6.48
"קליטת פליטים השבוע קלטנו ברעננה כבר את הקיבוץ חפץ חיים שבו ילדים ומבוגרים, 35
ילדים מגן יבנה וילדי רמת רחל מירושלים 160 ילדים ומבוגרים. 80 שאכסנו אותם בבנייני
ביה"ס. חוץ מזה 23 משפחות נשים וילדים מגן יבנה. יחד קלטנו יחד כ – 500 נפש"..
תאריך – 14.7.48
"מכבי אש בגלל הצורך לקנות אוטו עם משאבה לכיבוי אש, הוחלט להטיל על כל בעלי
הבתים והשיכונים לתשלום מס כל חודש,..
"על סדר היום העברת מפעל הים למועצה"...
"שחיטת עופות לרגלי דרישה מחלק המערבי של המושבה הוחלט לקבוע ששחיטת עופות
תהיה שעה בכל יום ברח' מוצקין, לגמור חדר אחד בביה"ס יבנה לעשות ריצוף..."
"ועד לאומי מודיע כי החל מ 30/9 המיסים עוברים לממשלה"..
בנין ביה"ס יבנה. הוחלט לגמור חדר אחד בביה"ס יבנה לעשות ריצוף..,
" בית מגן הוחלט להקים את הבניין בית מגן יחד קומה תחתונה בשביל מכבי אש, וזה יקים
ע"י קפה פניכל."
תאריך – 11.8.48
"שברצמן הוחלט להודיע לשברצמן שהמועצה תפסיק לשלם בעד כלכלת הסוס"..
אגד יש לדרוש מאד שהאוטומובילים האחרונים יצאו מתמ' יותר מאוחר ממה שיעשו ולא
בשעה 7:00 ברעב..."
" מחיר הלחם ממחר מחיר הלחם מוזל על 65 מיל כל ככר...
קרח ממחר מחיר הרח כל בלך 184 מיל..."
בשר יחלקו בשר לשבת לפי תבו כל קילו 800 מיל בשר בלי עצמות לטובת יזרה סוציאלית
על כל מנה 2 מיל"..
"הוחלט על הקצבה לשתי המוסדות ויצ"ו ואמהות עובדות בסכום כולל של 380 לא"י
והחלוקה לפי מספר הילדים של כל מוסד..."
"גן נשי מזרחי ליברמן דורש הקצבה – 60 לא"י על כל ילד שהולך לגן פרטי כאם המועצה לא
יכולה להכיל את כל הילדים בגן הילדים של המועצה.." הצעתו עדיין לא התקבלה.
27.10.48
ברוידא מבקש שהצבא יפנה את בית הספר כדי שיוכלו להתחיל בלימודים...
"...הקריאו מכתב ממנהל העבודה בקשר עם תוכניות פיתוח שונות ומחליטים להודיע על
בניין בית המגן מדרכות וגנים ציבוריים..."
3.11.48
הרחבת השיפוט כידוע לכם אנו מטפלים זה הרבה שנים בעניין הרחבת השיפוט. בזמן
המנדט היה קשה ולא הגיע לאישור, כעם הגלנו למושלה על הרחבת השיפוט את כל
הבלוקים בהמשך רחוב אחוזה, ישנם הבלוקים של שכון החיילים ומחנה העולים וגם האש
שייך לערבי שיבק. עד גבול הרצליה רשפון וגם קשור עם התוכנית הכרות שעומדים כעת
לבנות חושבים שהממשלה תאשר את זה בקרוב..."
סיפוח הגושרים
הרחבת השיפוט- מר אוסטרובסקי מציע שהמועצה מחליטה למסור להובלה ומחליטה באופן
פרוידיופוני להכניס לשיפוט את כל הגשים כפר נחמן מגדל מס. 11 ככלל. כל הקרקעות שהיו
קודם ברעננה..."
דף מס. 7
26.2.08
המשך דיון על חלוקת "עופות טריפה" ברעננה...
החלטה: ...עניין בשר נפנה לממשלה שתשלח לרעננה בשר שכל הקהל יכול לקנות..
ברזילי מציע להכניס לשיפוט כל אדמות הערבים 11,12 וכל הקרקעות מגדל כפר נחמן. כל
7648 שטח של חירבת עזון וגבעת אלכבשי וכפר אבישטבסור מגושים 7556 עד 7661 -
7652 גן טבקי.
)יש המשך..(
"תו הזנה לרגלי המצב הדחוק בקופת הוועדה לעזרה סוציאלית ובבועד היישוב הוחלט
להנהיג מחדש את גבעת חן.
הזנה מהחנונים...
בניין ללשכת העבודה זינגר מודיע היום שהלשכה לא יכולה להיות באותו מקום ורוצים לבנות
בניין ומבקש מגש להקמת בניין לשכת העבודה שההנהלה תקציב מגרש של פיתוח רעננה
לאחר הולכיה...
עבודות ומפעלים.."
גניבת פרו"ת...החלטה להרחיב את שטח השיפוט... תוכנית לאחר המלחמה...
לעבודות פיתוח ברעננה...פירוט בפרוטוקול הנ"ל )חשוב לעיין(
בניין בית המגן בקשר למכירת עופות טריפה בצרכנייה, יש להסדיר את המכירה לפי תלושים
שלא תהיה כפילות.
דף מס. 8
1.12.48
"המועצה לתעופה עברית"...
משרד העבודה והבינוי מפות להכנת תוכניות על סידור כבישים ומדרכות..."
"הרחבת השיפוט מסרנו למהנדס להכין מפה שיראו את כל השטח שנו רוצים להגדיל"...
"שמירה ההחלטה האחרונה היא לקבל שומר נוסף למושבה..."
ועדת הביטחון דורשת את שוורצמן אין עדין סידור סופי"...
בית המגן מתקבל הצעות מ,סולל בונה", והירשהורן ולפי זה ניראה שנמכור את הבניין לבולל
בונה נבנה את הבניין אם אפשרות להקים קומה ב'.
תעודת זהות בשבוע הבא ביום שלישי יחלקו את התעודות הראשונות ונסדר מסיבה על כוס
תה..".
ועד למען החייל אין לנו עוד ועד כזה, היות שנצין המר רוצה להקים סוכה לחיילים בסיבוב
רעננה. הוחלט שהנהלת המועצה תהיה הועד למען החייל..."
"סוכה לחיילים
22.12.48
בסיבוב רעננה אנו עומדים להקים מועדון לחיילים, על אדמת גולדמן... את התקציב מקבלים
מאת הועד למען החייל...\ארגון קצין המר אהרון יוליאן )?( ועדת נשים שהן ישרתו את
החיילים".
.." "מס' רישיון לאופניים... לשנת 1949
רישיונות לכלבים כמו שבנה שעברה".
שיכון עולים מס או'ס מוסר בקשר לשכון עולים, לאחר המלחמה כעת עמדו, להקים 40
דורות בשג' אשר מ' החברה "נוה – מסד". דרושים מהמועצה ה___חפות בסידור המים
והסידור צריך לעלות 300 לא"י.
"שמירת לילה הנהלה חליטה על בטוח הפרשת ולפי הערכה על כל פרה. גניבותשקרו בשמן
האחרון והמשפחות לא יכולים להתקיין..."
5.1.49 1949
"שיכון עולים מנוה מבד מבקשים סדר מהים לכל משתכן, על חשבון המועצה... וזה צריך
לעלות 40 – לא"י.
"הרחבת השיפוט.. מגיעים עד גבול משותף להרצלייה והשפרן"
מהסכומים שהוא מקבל ומפקח על רכוש הנטוש"...
"יובל של הרב הראשון הרצוג ליום בשישים של הרב דורשים שחבר המועצות יוחלף.. עבור
ש"ס..."
פרוטוקול בכתב ידו של אוסטרובסקי!! 2.2.49
8("בית המגן"
"החלטה למסור את העבודה לסולל בונה"...
9("מגרש לקופת- חולים הדרישה לתת לקופת חולים מגרש של 2 דונם לבנין המרפאה.
המדובר הוא בנוגע למגרש על המעון )הגובל עם המעון ולצד דרום(. להביא אם זה לישיבה
הבאה של המועצה".
10 ( "...בקשר לקו הרכבת מוסר היו"ר שהוא ביקר היום במשרד התחבורה לשנות את תינת
הרכבת לפי דרישתינו אבל בתנאי שהמועצה תכלול את הכביש עד התחנה כ – 25 קילומטר.
אבל כל שטח הוא אדמה שלנו..."
4.3.08
"קופת חולים: פנתה למועצה אם המועצה תתן לה מגרש של 2 דונם אז קופת – חולים
מוכנה לבנות מרפאה מודרנית.
המועצה מחליטה לתת לקופת חולים מגרש של 2 דונם.."
23.2.49
"פאוסט מבקש שהמועצה תסדר לקבל את העגלה להובלת הנפט..."
מר אוס' מוסר שענין הרכבת מתדם..."
נטיעות נמסר.. נטיעות עצים בשיכון רבוצקי"..ולסדר שדרות"..
לרקטורים אסור להם לעבור את הכבישים בלי שיבטיח את הטרקטור בשרשרת שלא יעשה
חורים בכבישים"...
בית מרחץ אין ___ צו מקום לקלוט את האנשים להתרחץ, להוסיף לבית המרחץ הקיים מה
שצריך שוועדה מטעם המועצה יחד עם הסינאטר לראות את המצב"..
"עירבון דרישה לסדר עירבון במושבה תיכף לתת אפשרות לכל האנשים הדתיים יוכלו ללכת
לבית הכנסת עם טליתיהם..."
) )שיוך ל 23.2.49
"מועצה דתית דורשת לסדר עירבון באופן קבוע לקבוע צינורות עם בטון וזה צריך להיעשות
כ 300 לא"י וגם תיקונים בבית המרחץ..."
2.3.49
"החברה הלאומית לשיכון מר אוס' מוסר כי בחבר המועצות מסרו כי הסוכנות בונה שכונות
בארץ עבור עולים חדשים וברעננה אינה שרשימה בכלל. הנשיא כותב היום מכתב על דרישה
לשיכון 200 משפחות ב 200- יחידות דיור..."
14.3.49
"בית המגן או היכל הגבורה. הכיננו תורנות שזה יעלה בערך כ- 3000 לא"י בקורב יתחילו
בבנין. המקום הוא מ"קפה פניכל"
ועדה לבנין ערים הולמנר. תורנות חדשה אצל המהנדס פולציק ואת הכביש הראשי אנו
מעבירים לצד אדמות הערבים דרך כפר חלצים לכביש הרצלייה..."
נווה עובד ניגש להקים 20 יחידות לעולים חדשים..."
30.3.49
"בית מגן לפי החשבון שהגשה סולל בונ הבנין יעלה 3,700 לא"י..".
מכתב כ"ס המודיע כי בקרוב בי"ח בכפר-סבא ודורשת מרעננה שתכניס את התשלום של
1200 למשפחה, בכדי שנוכל לקבל שירות ולהשתתף בשירות של בי"ח זה"...
הוחלט לברר מהם התנאים ו___
בסון מהנדס בסון שסידר את התוכנית של ביה"ס והקמת קומה ב' למשרדי הומעצה.."
"משפחת זלצין שלחה הזמנה לחתונת בנה יהודה שתהיה בחצרה בשבת הבאה הוחל
לשלוח טלגרמה"...
7.4.49
"בית משפט פנינו לשר המשפטים לסדר בית משפט ברעננה יהיה השופט אלול יבקר
בבנינים ימצאו כי רק משרדי המועצה הוחלט להציע לבית המשפט את חדרי המשרד"...
קמחא דפסחא מר מיכאלי מבקש הקצבה מאת המועצה סכום לקמחא דפסחא, הוחלט על
חשבון העזרה הסוציאלית לתת 50 לא"י.
24.4.49
דיון בדבר הרחבת השיפוט של רעננה שיטול גם את מגדלת וכפר-נחמן.
27.4.49
ביה"ס תיכון היה המפקח על בתי-ספר תיכון בארץ במשרד המועצה, חוזבים לסדר בית ספר
בשביל 2 המקומות רעננה- הרצלייה בשותפות"..
"מ.מ כפר סבא מודיע היום ששם עומדים לפתוח את בית היולדות הם דורשים השתתפות
תשלום של 1,200 לא"י על כל משפחה כדי שאפשר יהיה להשתתף בבית היולדות, הוחלט
לברר מהם הזכויות"
"יום העצמאות הוחלט לסדר מסיבה לערב העצמאות נבחרה ועדה לסידור המסיבה...".
11.5.49
שיכונים נוה עובד התחיל כבר בבנין של 30 יחדיות לעולים חדשים. המועצה משתתפת
בסכום של 40 לא"י.
חיילים משוחררים החיילים התארגנו לארגון ומתענינים בשיכון של חלק מהחיילים"..
חירבת עזון שם התיישבו כ 60- משפחות שלעולים חדשים".
את הילדים של חירבת עזון קבלנו לבית הספר.."כולם עובדים"
"בית מגן התחילו כבר את הבנין ע"י סולל בונה לפי חוזה על סכום של 3550 לא"י..."
חירבת עזון זכינו לשכון בכפר הערבי של 50 משפחות ואנו צריכים לעזור להם צריך סידור
חשמל לכפר הזה"..
"משכנות הנשיא מודיע שנתקבל מכתב מאת משכנות בקשר לשון באמת חמדן הוחלט אחרי
שנראה כמה מגרשים"..
ברוידא מודיע שחברת פיתוח )הציונים כללים ופרוגרסיביים(
.." בונים שיכון ל 60 משפחות של עולים חדשים מאנשים שנחי? בשטח של חמדן ב 130-
18.5.49
שיכון הסוכנות היהודית מקימה שיכון של צריפים על אדמת שבקי. ועל אדמת חמדן
מהנדס הוחלט להכריז על קבלת מהנדס המועצה ל 3 ימים בשבוע...
מובט נפט פרלמיטר גרשון מבקש שאף כל סוף דורש שיתנו לו את הרישיון הדרוש לו
לרוכלות בנפט..."
15.6.49
"בית מגן עומד כבר הבנין לפני הגג"...
22.6.49
שיכונים בענין הזה הנשיא מודיע שמצים להקיםש יכון ל 188- משפחות בשטח של שיבק,
מתנהל משא ומתן עם חברה ולהקים מפעל גדול שצריך יהיה להעסיק עד 2000 פועלים...".
משרדי המועצה יש תבוכנות להקים על בית העם קומה ב' בכדי להגדיל את משרדי
המועצה..."
כרטיס מזון החלה החלוקה בכרטיסי מזון כל כרטיס עולה 130 מיל לכל נפש... מחוץ
לחולים..."
"בית מגן הולך ונגמר, כבר יצקו את הגג ואת )המונונינט 9 הצבה מולה.."
"אהרון מציע למסור לאומן לכדר תוכנות של מצבה ולא לסמוך על אישר או שף. הוחלט
למסור לאהרון שיראה אומן ויעשה לנו תמונות עם מצבה ושזה יעלה – 10 ל"י...
שלטים לרחובות ביח"ר פלאפלום מציע שנזמין אצלם שלטים לרחובות בשפה אחת. 2
"... שלטים 1,200 שלט אחד 1,030
שמות לרחובות הוחלט לקרוא את רחוב פוזין- פרלמוטר בשם – בר אילן"...
5.7.49
"דאר רעננה מר אוסטרובסקי מוסר שהדואר יגמור סידור מרכזיה טלפונית חדשה..."
-13.7.49 " אוסטרובסקי נוסע לחודשיים יחזור עם תחייה...ושושנה"
"בית המגן הולך ומוקם, הבנין יגמר בתחילת הלימודים. ""ה יעלה הבנין כ 3500 ל"י. מחוץ
למונמיט"..
"מר אוס' מוסר שהוא נוסע לאמריקה למשך חודשיים או שלושה. ברזלי ימלא את מקומו של
הנשיא"..
13.2.49
"בנין בית העם הנשיא מזכיר שיש תוכנות לבנייה על בית העם עוד קומה אחת, וגם לתקן את
בית העם בכדי שאפשר לסדר הרצאות ונשפים. חסר ריפוד וסיוד. חסרים לנו חדרים למשרד
ולרכז את כל המחלקות של המועצה כגון המחלקה לאספקה, מחלקה לצנרת, מקום
למהנדס..".
... נסדר שם 5 חדרים ואולם לישיבות לפי התכנית זה צריך לעלות עד 3500 ל"י או 400
ל"י..."
הוחלט לסדר תוכנות להקמת. שקומה על אולם בית העם, ולסד תוכנית להבאה לרגלי
הכפלת התושבים. לע"ע הנהלה תסדר תוכנות לסידור משרדים למחלקות המועצה.."
20.7.49
"משלחת נשי רעננה מהארגונים נשים מבקשים הקצבה של 300- ל"י , מסדרים בלינה
לילדים ממחנה עולים עבור 100 ילדים"...
) "מהנדס פרסמנו בעיתונות על הצעה לקבלת מהנדס לחצי צשרה, נתקבלו 3 הצעות... 3
וגוסטמן צבי שעבד כבר במועצה.
הכרזת סלילת רחוב יהודה הלוי ורחוב הגליל..".
"גל – עד לאחר שנתקבלו כמה ציורים, מר אשר סידר תוכנות לגל עד ושהיא מתקבלת על
הדעת וזה צריך לעלות כ 700- ל"י הוחלט לסדר מגבית במכירת לבנים להקמת גל – עד זה
החל מ 500- מ"יל עד 5 ל"י.
שכון שכ' אריה סידור טיוח בבנינים
נווה עובד בקשות להקצבה
בית ספר תיכון דורש חלק של כסף על רהיטים
סכום של 250- ל"י מתקציב ההוצאה שהמועצה החליטה.
בסידור התקציב הוחלט לתת סכום של כ 25 ל"י ע"ח הרהיטים"
"בית ספר עממי יש בצעה לסגור את המרפסת בבנין בית הספר..."
2.8.49
גל עד- גינה
רשימת החללים מסרנו למשרד הביטחון את רשימת החללים שהם 33 חללים"
חלב הקצבת חלב
מחלקת הממשלה משרד הפנים שואלים בענין בניני בית –ה ספר ומרפאות. מבקשים
תוכניות על הקמת בית ספר ומוענים לתת הלווה לשם הקמת כיתות נוספות, הוחלט להציע
לממשלה את השלמת בית הספר הקיים וגם "יבנה" והתחלת בנין חדש לבית ספר"
מרכז מזרחי נתקבל מכתב על גמירת בית –ספר יבנה, חדר לאחות ועוד 2 כתות נוספות
ואינסטלציה ובור שופכין..." 7.8.49
"בית הספר הסתדרות פרסמה במודעות על הרשמת ילדים לכתות לזרם- העובדים"
"הלווית הרצל.... נתקבלו 5 הזמנות להשתתפות בלויה. מטעם המועצה ישתתפו הרב,
ברזילי, ציפמן, אהרון לבהרי )או' שהה ב (U.S.A
בקשה לסופת מכונת גזוז למכלת
21.8.49
"גלעד המגבית מצליחה ואנו צריכים להתחיל בהקמתו. יש הצעה לעשות את הגלעד מאבן
ירושלמית הוחלט לברר את הדבר"
"הספקת המים" היינו אצל רשם הקאופרטיכים בקשר עם העברת מפעל המים למועצה"
"אגד בזמן האחרון התחבורה לרעננה היא נוראה מ_נכים לאלו הרבה זמן ובטול זמן. הוחלט
להודיע לאגד כי אין לסבול יותר את המצב . לפנות לממשלה בבקשה לתת לרעננה חמישה
רישיונות לטקסי בכדי להקל על תנועת האוטובוסים"
"בית מרחץ הוחלט למסור למהנדס אושר להכין הצעה להקמת בית מרחץ ציבורי"
לפטה פנה למועצה שהחנונים והצרכניות לא קונים את תוצרתו"
31.8.49
מצבת זיכרון
"הלוואות להקמת מוסדות ובריאות – הממשלה עומדת לתת הלוואות למועצות להקמת
מוסדות חינוך.
חבר המועצות מחה נגד נתינת הלוואות ולא הקצבות. הנהלה החליטה להגיש תוכניות
להקמת בית ספר ותיקונים בבניינים הקיימים"
"שכון ותיקי פועלים פנינו למפקח על רכוש נטוש שיקציב לנו חלקות בערך של 98 דונם
להקמת שיכון לותיקי המושבה וגם בקשנו שטח נוסף להקמת תעשיה ברעננה בקשנו את
השטח של 180 דונם לאזור תעשיה"
"בית ספר תיכון המועצה מחליטה לקבל את כל ההוצאות להקמת בית ספר תיכון והקמת
מציבת זיכרון לחללי רעננה"
הופיע משלחת ממגדלי העופות בפני המועצה מר לויתן מוסר בקיצור את דרישת בעלי
הלולים היות והממשלה הקפיאה את משך העופות ובעלי הלולים עומדים בפני מצב קשה.
המועצה נדשרת לעזור ולתת להבין לממשלה שאנשים שפרנסתם היא לוץ.
הספקת המים המועצה מחליטה לקבל את מפעל המים, לפי אותם התנאים ושתחתום חוזה
עם אחוזת רעננה ומועצת פועלי רעננה ולבקש מרושם האגודות למנות בתור המפקחים את
2 האנשים שהספקת המים לבהרי וברזלי".
31.8.49
התדיינות בעד ונגד הקמת זרם נוסף בחינוך "זרם עובדים"
18.9.49
הצעת גלעד הנהלה מחליטה על אבן טבעית ולא מלאכותית ולמסור לאשר למדוד החמר"...
בית ספר תיכון צריך לעשות זככה לצל ומנוחה לילדים וזה יעלה 150 ל"י
ספר יזכור של חללים של השרון. להשתתף בסכום של 25 ל"י.
28.9.49
"גלעד ... חריטת האתיות למסור לשץ ועבודות המתכת יטפל בזה אהרון להוצאת פסוק קצר
נימנו ברזלי זלטין ו...
) על האנדרטה כתוב הפסוק: "ואמר לך בדמיין חיי"..
יחזקאל ט' פס.ו'(
בית הספר: הוגשה תוכנית להקמת בית ספר בסכום כולל של 30,000 לירות. בקשר למקום
מחליטים להעביר את זה לישיבה הבאה ובינתיים לחפש מקום"
5.10.49
בינן בית ספר חדש הגשנו לממשלה ובקנו הלוואה בסך 24,000 לירות אישרו לנו רק
12,000 הסכום הזה לא יספיק. לאחר הסברה יש רושם שיתנו 15,000 לירות...
5.10.49
בנין בית ספר חדש הגשנו תוכנית לממשלה ובקשנו הלוואה בסך 24,000 לירות אישרו לנו
רק 12,000 הסכום הזה לא יספיק. לאחר הסברה יש רושם שיתנו 15,000 לירות....
25.3.08
שאלת המגרש בעינו עומד. אנו מחפשים מקום מתאים.
בית ספר לזרם עובדים לאחר שהמחלקה אישרה בית ספר לזרם -__, נפתח בית ספר בזמן.
סודר הסכם בין מנהליביה"ס. 3 כיתות הראשונות לומדים לפני - הצוהרים יתר הכיתות אחר
הצוהרים בבבנין בית הספר הקיים.
משרד המנהל וחד המורים נשאר לבית הספר כללי
אגד לאחר שהיתה פגישה עם אגד ולפי הלחץ של משרד התחבורה, התחייבו להיטיב את
התחבורה לרעננה.
חירבת עזון משרד הפנים דורש שאנו נטפל במתישבי חרבת עזון ולתת להם שירותים, כגון
קבלת מרכז של חירבת עזון בתור פקיד, ועוד...
בנין בית ספר חדש הנהלה החליטה להקים בית ספר לזרם עובדים ועל המועצה לאשר את
החלטת ההנהלה.
מרמולשטיין )יבנה"( מציע למועצה להקים בנים בית ספר גם "ליבנה", ___ היות שהבנין
הקיים לא מתאים.
הוחלט לאשר את הצעת ההנהלה שהמועצה נגלת להקים בנין לבית ספר זרם עובדים.
המגרש לבנין בית ספר החדש.
ציפמן היות שבית בספר צריך שטח לכל הפחות של 8 דונם יש צורך לחשוב על רכישת
שטח לבית הספר ולא ע"י בית הספר בתיכוני.
5.10.49
ברכת מים המועצה מחליטה על פרסום
הודעה במתונות על קבלת הצעות להקמת ברכת מים באדמת חמצן
19.10.49
"...כמו כן מוסר היו"ר שהוא נתן הוראה למהנדס שיכין תוכניות למדרכות לכל רואך רחוב
האחוזה. ולפי דעתו צריך להתחיל שעבודה תיכף ואת עבודות ה_סור למסור ללשכה".
"בניני ציבור מחליטים לבנות בית שחיטה, בית ספר תיכון קומה שנייה, בניני משרד ובית
מרחץ וכן להאיץ בקופת חולים שתתחיל בבנין מרפאה"
2.11.49
אפלבוים מבקש רישיון לאופטיק ברעננה, הנהלה מאשרת שאיקו מבקש רישיון למשקאות
באדמת שובקי שרמן"" לנגריה בבית קנט מאשרים
הרחבת הכביש הממשלה תרחיב את הכביש במרכז המושבה וגם מדרכות אנו נעשה
מסביב רעננה עד יהודה הלוי ובית ספר יבנה
17.11.49
היתה פגשה עם שרת העבודה וסכם בקשר לכביש מערב של המושבה היות והוא חיוני
למושבה.
17.11.49
"הרחבת כביש" יו"ר המועצה יחד עם מזכיר הפועלים ביקרו במחלקת עבודות ציבוריות
בקשר להרחבת הכביש".
23.11.49
"הוקראו מכתבים ובהם מכתב ממר הלפרון שהוא מאשר את מר ברטוב בתור מנהל של זרם
העובדים."
*יום הולדת הנשיא קרן הקיימת מבקשת הקצבה נטיעת יער על שם הנשיא מחליטים
להקציב 30 לירות.
30.11.49
גלינקה: היא מודיעה שביקשה מחליפה היות שהיא יוצאת לחופשת לידה ל 6 שבועות
מאשרים את זה".
2.12.49
"שטח לתעשייה פנינו למפקח על הכביש הנטוש שירחיב לנו את השטח לתעשייה. הודיעו
לנו שייקחו את זה בחשבון ויודיעו לנו. הוחלט להכין תוכנות על כל השטח."
מוכניות למועצה משרד התחבורה הודיע לנו כי אישרו לנו 4 מכוניות למעוצה מהמטרה
האמריקאי עלינו כעת לבנות גרז' למכוניות. את המקום לכך אנו צריכים להחליט או על
חלקת אדמה שע"י פניכל או על אדמות בהמשך של ביה"ס מחליטים לבנות את הגרז' על
האדמה שע"י פניכל".
21.12.49
קומה ב' על בית העם לרגלי הגדלת העבודה במשרד אנו מכינים להכין תכנות על הקמת
קומה ב'. על בית העם.
"דיון בעבודות ציבוריות "
1( בית מרחץ
2( בית שחיטה
כבישים 1( כביש המשך לרכבת
2( כביש לשטח התעשייה שע"י חירבת עזון, באים בחשבון הרבה מפעלים." "
"את הכביש נסלול או ברחוב בורוכוב, או עקיבא או מכבי ההנהלה תצטרך להחליט איפה
יהיה יותר טוב"
הרחבת הכביש הראשי בתוך המושבה במרכז כל הרחוב.
ביתר הרחוב רק 2 מטר מכל צד"
"... כל העבודות יחד קשורים ביצירת עבודה בשביל העולים החדשים שנוספו בחדש האחרון
הם כאלף משפחות"
"החלטת המועצה מתלבטים על קבלת הלוואה מאת הממשלה בסך 12 אלף ל"י לסלילת
כבישים. לשטח התעשייה המשכת הכביש הראשי לרכבת.
28.12.49
בקשר לסלילת כביש לאזור התושייה צריך רחוב בורוכוב.
ליברמן מנפרד מבקש רישיון לקולנוע קיצי ברעננה. אין התנגדות עליו להגיש תוכניות.
החלטות ההנהלה מיום 28.12.49
1.ועדה שתפגש עם מנהל משרד העבודה, מר פינקלשטין – מר אוסטרובסקי, מר ציפמן
מזכיר מולנת הפועלים.
2.סלול את הכביש לאזור התעשיי דרך רחוב בורוכוב.
3.באופן עקרוני להכים על השותפות עם תק"ל והממשלה בקשר עם גן.ירק.
4.למסור לדיון המולנה ע"ד הגדלת המסים, או מס המוברג או להכפיל את מס התקציב.
5.להמליץ על ___ של 25 אחוז מהחלוקה של חולים משוחררים באצוות שברץ.
6.___ מטעם המולנה בבית המשפט – מר גוסטמן – בנין, מר הורביץ- גנות וכו', מר
פרונדהוב סניטציה ומר רבניץ – מסים.
7.להחזיר למר לורבר חלק מהכסף ששלם עגלר מסגנין ללול, בהתחשב עם זה. שהלול הוא
בשביל אחיו, עולה חדש.
8.בקשר עם שכר הלימוד עולר ילדי העולים לפנות למשרד החינוך הממשלתי.
9.בקשר עם פתיחת חנויות לבשר עוף, לפי המלצת המולנה הדתית.
10 .לתת רישיון למאפיה חדשה בשיכון של הפועל המזרחי.
11 .להסכים לפתיחת קולנוע קיצי ע"י מנפרד ליברמן.
12 .לברר את האפשרות לרישיונות )משקאות חריפים( למר ______
14 .אין עדיין הנחיצות לפתיחת חנות מכלת בשיכון פתוח )פסטרנק(
15 .לאשר את הדו"ח של הנשיא בקשר עם העבודות הציבוריות לעולים החדשים.
ביום: 28.12.49 ישנן החלטות ההנהלה בכתב ידו של ברוך אוסטרובסקי.
18.1.50
שרת העבודה קבלנו הזמנה משרת העבודה לפגישה בקרוב,
נספר לשר את עניני השיכון הבולוקונים ובית העולים וצריפי עמידר ושנקבל את אזור
התעשייה בהקדם, שנוכל להקים ביתנים לבעלי מלאכה ותעשיה זעירה..."
"גינה סביב הגל עד קיבלנו תוכנית מאת רוק"ל וגם תקציב לכך. שם והיו צמחים ושיחים..."
...ערוגות, שבילים מכורכר עם אבן גודל 700 מטר ואבני שפה 650 מטר רץ..."
"קופת חולים מציע לבנות מרפאה אזורית בנין של 20 חדרים"..
25.1.50
"בשטח התעשייה אין אנו צריכים לוותר על השטח שיש לנו כבר וגם לדרוש שטחים יותר
גדולים"
1.2.50
ביה"ס "יבנה" ועד הורים פנה במכתב בדבר קניית מגרש מבראון לרכישת קרקע לבנין ביה"ס
"יבנה".
מכבי אש הייתה פגישה עם ב"כ המרכז והם רוצים לסדר גדוד של מכבי אש בשרון ושיבנו
ע"י המשטרה.
22.2.50
"אזור תעשייה נתקבל מכתב מהמפקח על הרכוש הנטוש שהוא מאשר לנו את השטח הנוסף
כך שמנהל התכנון יסכים לכך."
22.2.50
*הורוביץ יצחק עמידר מבקש רשיון למכירת גזוז וגלידה בהובלה עם עגלה בפניית רחוב
מוצקין בדרך לבית עולים.
. *מחלקת החינוך מודיע כי בשנת הלימודים הקרובה מוטלת לימוד חובה על ילדים מגיל 5
להכין מקומות בגנים.
*יוגרמן מנהל ביה"ס "יבנה" מבקש לשלם הוצאות נסיעה מפ"ת לרעננה. גם מנהל בית
הספרי הכללי דורש לשלם למורים עבור הוצאות נסיעה. הוחלט לברר איך במקומות אחרים
נוהגים.
9.3.50
*גינות מסרנו לחק"ל את נטיעת הגינה שע"י גלעד אבל הם מחכים לקיר שאנו צר יכים
לעשות ע"י בית ספר תיכון נצטרך להכין גם משתלות לעצים, לנטיעות בכל הרחובות. פנינו
גם לשפוט היום שהוא יגיש לנו הצעה כמה שזה יעלה לנו עץ..."
*אזור תעשיה עדיין לא נגמר יש לנו כבר בעלי תעשיה שרוצים להקים בתי חרושת ברעננה
15.3.50
- דיון באזור התעשייה
-פנייה לבקש עוד השרואות לרכישת מגרש לביה"ס "זרם עובדים"
*הלוואה לרכישת מגרשים לבית הספר המועצה מחליטה ליפות את ההנהלה לקבל 2
הלוואות לרכישת 2 המגרשים להקמת בית ספר לזרם עובדים ובית ספר "יבנה"
מגרש לביה"ס "יבנה" המועצה מחליטה לרכוש 3 דונם מגרש ממכס בראון בסכום של 2000
לירות לשם הקמת בנין לביה"ס לזרם מזרחי יבנה ע"י הבניין הישן"
22.3.50
-"הצעות מיסים לפי אזורים"
..."אזור א – 10 לירות
אזור ב – 6 לירות"...
29.3.50
*" הופיע ועדת בנין בית הספר לזרם העובדים, מנשביץ, זינגר ברטוב ברוידא שקולניק
ומביאים בפני ההנהלה את תוכנית הבניין"..
*מגרש לבית הספר של העובדים מחר העברה בטבו ה' 6 דונם משטח פרידמן על שם
המועצה..".
13.4.50
*יום עצמאות תוכנית ליום עצמאות הארת הרחובות וסידור דגלים וגילוי המצבה לנופלי
רעננה עם ילדי בית הספר מכתה ד' ומעלה.
בערב בחצר ביה,ס להתקין אותם במיוחד לסדר מסיבה עם 3 ברכי ספר.
* מועצת פועלי רעננה מבקשת להקציב שטח אדמה למחנות עולים מציעים מגרש ברחוב
השרון.
19.4.50
*מר אוסטרובסקי מקריא מכתב ששלח תשובה על המכתב של אגף התכנון שאין אנו
מסכימים בשום אופן לביטול השטח הקיים בשטח של פיתוח רעננה"...
*אזור תעשייה לאחר שמאגף התכנון שחיו במקום וביקרו בחלקות והגענו לאיזה שהוא
הסכם קבלנו מכתב מוזר מאגף התכנון בקשר לאזור התעשייה שאין אנו יכולים להסכים עליו,
תיכף הנשיא ענה להם מכתב חריף בשום אופן לא נסכים...
26.4.50
"חוק עזר למקומות חניה ברעננה"
הוחלט לסדר חוקי עזר...
בנין דואר
"בית דואר זינגר מציע שהמועצה תפנה להנהלה הראשית שיקימו בנין לדואר ברעננה"...
3.5.50
"בית ספר תיכון מר ברוידא מביא תוכנית להגדלת בית ספר תיכון לקראת תשי"א"...
"קרח ישנם תלונות הרבה לטוב הקרח הוחלט לפנות לבעלי בית החרושת לקרח"
17.5.50
כביש בורוכוב עד הבריכה. הוחלט להכריז על קבלת הדעות מאת הקבלנים לסלילה"
"אזור התעשייה מחליטים לעשות את כל ההכנות בשביל לסדר תוכנות חלוקה בסלילת
כבישים."
"הפועל מבקש שהמועצה תסדר את המגרש לכדורגל שזה צריך לעלות 1500 לירות הוחלט
להקציב 100 לירות"
31.5.50
"מחלקת המים פרלמוטר מביא את שאלת המים וחפירת באר חדשה על אדמת חבס, קבלנו
תור לקידוח...
...העבודות האלה אנו צריכים לעשות, קניית מגרש, קידוח, סידור קו צינורות לחירבת עזון."..
בית הספר יבנה נתקבלה מתכתב מובנה שפנו לאד שישלחו בבוקר מכונה להסעת הילדים
לבית הספר. הוחלט לפנות לאגד בבקשה בית הספר יבנה.
31.5.50
"גבעת הסופר עומדים להקים בנין לסופרים בהרצלייה הוחלט להשתתף בחצי אחוז
מהתקציב"...
14.6.50
"שכון לחיילים משוחררים החלטנו פעם למסור את השטח של השיכון לחיילים משוחררים
משטח של חמצן ואת השימה המועצה תמסור"...
28.6.50
"בריאות בקשר לתשלום לקופת חולים הם דורשים העלאה. קופת חולים עומדת להקים
מרפאה אזורית ודורשים שהמועצה תקציב סכום של 5,000 לירות- השתתפות בבנין
המרפאה )הבניין של המרפאה הקיימת ישמש לנו בתור משרדי המועצה, מחלקה טכנית
ומחלקה לעזרה סוציאלית. הנשיא מדוע ועדה לנהל עם מרכז קופ"ח משא ומתן בקשר
להקמת המרפאה המרכזית"
16.7.50
"פרס לביה"ס הכללי עבור המועדון החקלאי 50 לירות"
20.7.50
"חירבת עזון הוחלט לכלול את תושבי חירבת עזון בפנקס הבוחרים"
26.7.50
"קרח בזמן האחרון טוב הקרח הורע וגם לא מכניסים את הקרח בבתים. החלט לברר עם
____ בקשר למחיר וכמה לשלם ע"י העגלה".
"משוכרת העובדים קבלנו דרישה מועד העובדים להעביר את העובדים לדרגות יותר
גבוהות. הוחלט להזמין לישיבה הבאה את ועד העובדים ולשמר את דרישתם"
16.8.50
"לבהרי מעיר בקשר לכביש החדש נתניה תל-אביב וצריך להשקיע מאמצים לחבר את רעננה
עם הכביש החדש היו"ר מוסר שיש תונית להתחבר עם כביש נתניה תל-אביב מצד כל
מושבות השרון"
30.8.50
-"היו"ר מוסר על הפגישה שהייתה לנשיא עם אגד בקשר לתנועה בקו תל-אביב רעננה.
הובעה התמרמרות מחברי ההנהלה על שסגרו ברעננה את הקופה ושאין כרטיסי תלמידים
להשיג ברעננה.
לבהרי מציע לשלוח איש מיוחד לתל אביב ושהוא ירשום את תנועת האוטובוסים בין רעננה
לתל אביב וביו יתר המושבות"
-היור מסכם בדבר המשכורות ומסיק מסקנה שאין להפלות בתשלום המשכורות. והוא אפילו
עבד רפרנדום בקשר לעובדי אספקת המים להזמין אותם לישיבה שניה"
4.10.50
בית הספר לאגודת ישראל נתקבל מכתב מד"ר בן יהודה שעלינו להקים בית ספר של
אגדות ישראל. הוחלט לברר
"רחוב היובל נתקבל אישור מנוה עובד שהם מסכימים לסדר חיבור הרחוב שלהם עם
השכונה"
"מסיבת יובל לאברהם שפירא. הוזמנו למסיבה של שפירא הוחלט להשתתף" ?
11.10.50
"מחברות השגנו כ 15- אלף מחברות עבור בתי הספר שלנו מסרנו את המסורה לחנונים
במקום"
פתיחת בית הספר שלנו סודר שכל הילדים ילמדו בבוקר. אמנם לא כל כך קל הדבר"
"...המועצה מחליטה למסור את הקמת בית חינוך לסולל בונה ומיפה את כוחו של נשיא
המועצה לחתום על החוזה בשם המועצה"..
"שחרור משכנתא מאחוזת רעננה הוחלט ליפות את כוחו של נשיא המועצה לחתום שטבו
על שחרור המשכנתא ע"י אחוזת רעננה בלי תמורה.
18.10.50
"מזכירה לבית חינוך שטרסבורג תמימה מזכירה לבית חינוך"
בני עקיבא מבקשת מגרש לתנועה שלהם ו- 300 לירות להקמת הצריף. הוחלט על מגרש
מהקרקע שם פניקל. ע"י מחנות עולים.
"בית ספר אגודאי משרד החינוך מודיע לנו כי בונים בית ספר של אגודת ישראל בשיכון שכ'
אריה ודורשים להכליל את בית הספר הנידון בתור בית ספר של המועצה"
המלווה הלאומי האוצר פונה בעניין המלווה ומבקש ועדה מקומית ציבורית לדם קביעת גודל
המלווה שכל אחד צריך לקנות הוחלט שההנהלה תהיה הועדה"
8.11.50
"קולנוע קיצי קבוצת חיילים משוחררים מבקשים החלטה פרינציפיונית לרישיון להקים
קולנוע קיצי.המעוצה לא מתנגדת".
2.1.51
"סדר היום: בחירת ראש המועצה
" סגנים וגזברות
" הנהלת המועצה"...
סקירה מקיפה של פעילות המועצה בראשות מר אוסטרובסקי במשך 3 שנים האחרונות
)מצורף בזה צילום הפרוטוקול כלו!(
מר אוסטרובסקי פותח ...
, " נבחר בתור ראש המועצה!
יש צילום של הסקירה*
+ צילום ביכום הישיבה הראשונה של אוסטרובסקי
17.1.51
*נבחרו חברי ההנהלה: אוסטרובסקי, לבהרי, ורמן, מרמולשטיין ואהרון נבחרות הועדות:
וראשיהן:
ועדת הערכה- יו"ר אוסטרובסקי
ועדת ערעורים- "לבהרי
"חינוך – " ברוידא
"תרבות – " אהרון
"סעד – " מרמולשטיין
"פיתוח – "אהרון
"בריאות – "פנצ'ר
"כלכלה – " ורמן
"מים " לבהרי
בשחון " אוסטרובסקי
24.1.51
בחירת חברי הוועדות השונות שנבחרו – בשיבה הקודמות ב – 17.1.51
..."בקשר לבית המרחץ אחרי ברור ועיון בשאלת המקום מחליטים שמקום יהיה ברחוב
השרון היות וזהו המקום המתאים ביותר מכל הבחינות,...
...גולוב )פרטי(
31.1.51
המחלקה להגנת הצומח, המלחמה נגד הארבה, למנות פקיד אחסוי, הוחלט למנות את
פרידמן דב
אזור התעשייה להודיע לגוסטמן שיגמור את התוכנית מגטלדפרב, שרפשטיין
תו תעופה מבקשים לגבות תו תעופה
בתי ספר מורה לבישול ומורים של בית הספר לזרם אגודת ישראל עלינו לשלם את
המשכורת.
7.12.51
מלון פיתוח מבקש לתת לו הנחה בשנה ראשונה.
אים אפשרות להקטין
מועצת פועלי רעננה מבקש להתחיל בסלילת הכביש לשטח איפה שמיועד לבית הבראה
לפועלים חקלאים
כביש רחוב בורכוב נתקבלה הצעה של סולל בונה לסלילת הכביש, והוא יותר זול מהכבישים
הקודמים הוחלט להביא לאישור המעוצה
בית ספר תיכון יש להאריך את קיר המגן עד לאחר בנין בית הספר
בית ספר יבנה יש לסדר גדר סביב בית הספר מהחומרים שמפרקים את העמדות
21.2.51
חברה קדשה
מבקשת הקצבה להקמת מצבת זיכרון לנרצחי הנאצים באירופה
חברת גבים רוצים לבנות ביתנים באזור התעשייה שלנו להשכרה והם בקרו בימים האלה
ברעננה
א.א.ע מבקשים הקצבה קבועה לגינון בבלוקונים וגם גן ילדים בחירבת עזון, חוץ מזה
מבקשים השתתפות חד פעמית במוסדות הילדים שלהם.
לופטה מבקש לשחרר את מס רכוש על המגרשים איפה שעומד בית החרושת...
שפיגל מבקש רשיון לסנדלרות
מנטשל מבקשת למכור נפט ברעננה הוחלט למסור לוועדה כללית וגם תחנות בנזין.
7.3.51
הממונה על נכסי המדינה מודיע למועצה כי בקרוב עומדים לבנות את בנין הדואר על
המגרש שלהם ודורשים שהמועצה תעזור להוריד את הלופטים ?
4.4.51
חברת חשמל מבקשת להמציא לה שמות של כל הרחובות ומספרו הבתים ברעננה. יש
להביא הדעות שמות לרחובות שאין להם עוד שמות.
תושבי רחוב רמבם מבקשים לסדר עמוד בירידה מסוכנות שלט אזהרה.
הוחלט להתקין.
משרד הבריאות דורש לקראת הקיץ לרסס את עשבי הואדיות בכדי למנוע מחלות.
נוה עובד מבקש לסדר להם כביש בשכונה
מחברות לילדי בית הספר לאחר שיתקבלו מחברות מנהלי בית-הספר דורשים שהם יקנו את
כל המחברות ושהילד יקבל מחברת בבית הספר. לבהרי מציע כי המחברות יימסרו מ"
החנוונים לילדים ולא מ" מנהלי בית הספר.
מחליטים שהפעם יחלקו מנהלי בית הספר את המחברות בניגוד לעתו של לבהרי.
תושבי רחוב ברנדיס מבקשים לסדר להם דרך להולכי רגל הוחלט למסור את זה למהנדס.
11.4.51
מכבי אש מבקשים לקבוע בן אדם מיוחד שיטפל שמכבי אש ולחדש את הציוד של מכבי אש,
לשמור כל מכונת הכיבוי וכו
מיסי שנת 1951-52 "... מחליטים על 2 זורים לקרקעות ופרדסים. אזור א, כל רחוב אחוזה
וכל הרחובות איפה שיש כביש, וקרקעות בתוך הישוב כל שטח שיפוט הקודם.
אזור ב' כל הרחבת השיפוט
מכבי מבקש להחליף להם את המגרש מרחוב ברנדיס לרחוב מכבי איפה שהיה קודם צריף
של הצבא. הוחלט להסכים ולתת למכבי הצעיר את המגרש הזה ברחוב מכבי.
18.4.51
חג העצמאות מכינים את המגרש שאפשר יהיה לאסוף את הקהל ברעננה לשם חגיגת יום
העצמאות
גנים גמרנו 2 גינות ציבוריות בגן הרצל וגן מ' גל-עד
חדש צו ועד העובדים דרש תשלום חדש צו, היום נתקבל בחבר המועצות מכתב ממשרד
הפנים שאוסר למועצות לשלם לעובדים חדש צו. אנו משלמים מקדימה לעובדים אבל לא
קרן הוזלה ופקדון. בקשר לדרוג אנו נשב יחד עם ועד העובדים ונברר את כל הפרטים.
ליונט מת"א גם מבקש 5 דונם מאזור התעשייה לשם הקמת תעשיה למטוייה.
אמפיתאטרון מר טרמן ממר כי על המגרש של אמיתאטרון לא יהיה חילול שבת
"... הוחלט לתת שם רחוב סוקולוב מאדמת סם כהן
מעברה הסוכנות היהודית עומדת להקים מעברה של 500 משפחות...
... הוחלט להודיע באם נקבל את 3 הגושים שביקשנו להרחבת השיפוט נהיה מוכנים
לקבל את המעברה..."
1.5.51
בית החינוך השבוע יוצקים את הגג
מאור ברחובות"... נורות נקבל השבוע לרחוב אחוזה.."
ספר מס' 7
8.3.51
הישיבה של ועדת הפיתוח
מצורף צילום )תוכנות לעבודה לשנתיים הבאות!(
כבושים
אמר תעשיה תעשייה מדרכות, בנינים וגינות.
16.5.51
מעברה חדשה "כולם יודעים שאין לנו אדמות מרכוש נטוש, בקשנו מאדמת אבו קישק ולא
קבלנו. התחלנו לחפש אדמה הבאנו להם קרקע ע"י חק"ל ולא קיבלנו בשכונות פרץ גם לא
נתקבל. מקימים מעברה בשטח של מועצה אזורית של שפיים. ואנו לא מסכימים רק בתנאי
שיצרפו לנו את הגושים. לע"ע )עת עתה( לא באנו לידי הסכם צריך להיות ישיבה עם משרד
הפנים בעניין הזה. השתתפנו גם בועדת הגבולות שרוצים להוציא מאתנו שטח ולמסור
לבצרה, כמובן שאנו לא מסכימים. שטח שמעבדים אותו אנשי רעננה במקום להוסיף לנו
רוצים עוד להקטין את שטח רעננה".
אזור התעשיה נוה עובד רוצה 100 דונם לשיכון מהשטח שמיועד לאזור התעשיה
יום עצמאות סדרנו אמפיתיאטרון עוד בזמן שביתת הפרדסים עשינו ביצים, לפני
יום עצמאות התחלנו להכשיר את השטח, איפה שהתאספו כ 2000- איש.
גינות ציבוריות גינת השרון נגמר וגם רחוב הרצל ונתחיל גינות חדשות
מעברה "אנו דורשים ישיבה מיוחדת בקשר למעברה ונקבל ברצון את ההזדמנות לקבל את
המעברה לדאגתה של רעננה, וזה מצריך דיון דחוף ולהבטיח שרותים ועבודה. אין ספק שזה
יהיה גורם ויגביר את צדקת המועצה לתביעה לצרף השטחים.
הישיבה של ועדת פיתוח ביום חמישי . 8 למרץ 1951
יו"ר – יוילמן אהרן
נוכחים: אברהם לילכט, דוד ציפמן
אברהם פרומן, יצחק שבשביץ וראש המולנה.
ראש המולנה פותח ומוסר תוכנית לעבודה לשנתיים )הבאות:
כבישים:
בורכוב
השרון
ברנר
שכונת פרץ
אזור התעשייה:
כביש-ר' עקיבא
קו צנורות
חשמל
ב.תניב לתעשייה
מדרכות: המשך רחובות צדדים
מדרכות: המשך רחובות צדדיים
בנינים:
בית המרחץ
בית החנוך
ביה"ס הדתי
גן ילדים - סולד
גן ילדים וביה"ס אגו",
משרד )בית העם(
בית לשחיטת עופות
גינות:
שדרות
גן השרון
גן הרצל
גן המוסדות
שכונת הותיקים
שכונת פרץ
שכון הבלוקונים.
מר ציפמן מציע לחקור את האפשרות לתקון הבתים בשכונת הבלוקונים.
מר שבשביץ מציע לחקור את האפשרות למפילים שיתנו עבודה ופרנסה )לתושבים ועולים
חדשים(
מר לוליכט מציע על תכנית של שפור בתי הכנסת, בית המרחץ ומוסדות הצבור בכלל.
יוה"ר מר אהרן מסכם את הויכוח. שבמשך שבועיים יחקרו על כל התכניות הנ"ל ויבוא
בהצעה על פעולה בחדשים הקרובים. כמו כן, יבררו את האפשרות של מכירת הבתים בשכון
ריבוצקי וכל התחלה לשכון התחלה לשכון חדש מ" המולנה.
28.5.51
מעברה על יד גולדפרב
"בקשר להקמת המעברה של 500 נפשות בגוש שלא שייך לרעננה הוחלט לקיים את
החלטת המועצה ולטפל בה כך לאחר העברת הגוש הזה לשיפוט שלנו"
מגרש וגן הילדים של אגוד'
30.5.51
"מר אוסטרובסקי פותח את הישיבה ומזכיר את שר החינוך והתרבות מר רמז "זל וכל חברי
המועצה. מכבדים את זכרו בקימה".
המעברה היות שכבר באו עולים והמועצה צריכה לעשות בקשר לצרוף השטח, ועל המועצה
לסדר ולתת עבודה לאנשים מנהל המעברה פנה למכבי אש לסדר מים למעברה עד שיסדר
אינסטלציה יש לסדר תיכף עבודת מים וסעד בשביל אנשי מעברה"
מר אוס' בקשר מה שכתוב "בדור"? לאחר שהמנהל פנה שנספק בלוק מים אני שאלתי אותו
אם זה ז"א לפנות לבאר של גולדפרב שהוא יניע את הבאר עד שעה 6:00 . ולא יצטרך להביא
את המים מטנק____
המועצה מחליטה לקבל בן אדם בתור מנהל מחלקת החינוך ומוסרת להנהלה את הסכמתה
לקבלת בן אדם: ולהביא למועצה לשם אישורו.
ועד הפיתוח:בישיבתה החלטה על עבודות דלקמן
1(. כביש בורוכוב נוה עובד.
2( כביש לאזור התעשיה
3( כביש המשך רח' מוצקין עמידר ובלוקונים
4( כביש רח'...? )לא ברור(
5( כביש המערב ק"מ אחד המשך רח', אחוזה
6( כביש מגדל בק"מ לצד הרצליה
7( כביש רבוצקי ר' עקיבא ציפמן פרלל לרח. אחוזה
8( כביש השרון
9( כביש פיתוח 500 מטר אורך
10 ( מדרכות אחוזה, רמבם ורבוצקי.
גינות גן ציבורי ע"י הברכה בשד' לזר
גן ציבורי שכ' אריה
סידורים בגנים הקיימים
המשך עבודה באמפיתיאטרון.
אי תנועה בסבוב רעננה ובמרכז ובסבוב הרצליה.
30.5.51
אי תנועה בסיבוב רעננה ובמרכז וסביב הרצליה ס"ה יעלה – 10,000 : והכל בהלואה
עבודות שונות
הכשרת קרקע למגרש ספורט ומגרשי משחקים לכלבים,
החלפת צינורות להספקת מים
הכשרה הקרקע לבנין מכבי אש, ומגן דוד אדום ס"ה 13,000 ל"י ובהלואה 10000
בנינים ציבוריים
1( בנין בית המרחץ יסדיר זמנים בבית המרחץ הקיים
2( גמר בנין בית החינוך
3( בנין ביה"ס יבנה והקמת הצריף
4( בנין ביה"ס לאגו' הצריף וסידורו
5( גן ילדים מזרחי
6( בנין משרדים המועצה )לממ' צריף( ביחוד לפני___ לפני נסעד
7( גמר בנין בית הכנסת
8( מחסן וגרז' למכונות המעוצה ומחלקת המים
2 באיכות ס"ה – 143500 ל"י ובהלואה – 9600 ל"י )9
ס"ה עבודות ציבוריות – 241700 ל"י ובהלואה – 143000
4.6.51
הנהלה מחליטה לקבל בתור מנהל מחלקת החינוך את מר כהן משה מת"א.
6.6.51
יו"ר ועדת החינוך ברוידא מציע לקנות ספר תנ"ך לגומרי בית הספר, ולמחזור ראשון לבית
ספר תיכון
14.6.51
פירוט תקציב לשנת 1951/52
ורמן מתנגד להקציב לארגוני ספורט היות שהם מתעסקים בשבתות. הוא מסכים להוצ' רק
באם יעשו ספורט בימות חול.
27.6.51
מכבי אש הגשו מכתב עם דרישות בשביל מכבי אש רעננה עם קביעות בן אדם קבוע חודשי
להדריך את הגדוד במקום היות שרעננה גדלה עם שכונות ושיכונים, וגם מקום לתחנה של
מכבי אש עם תוכנית קבוע ותקציב לרכישת ציוד וביטוח חברי מכבי אש למקרה אסון.
18.7.51
הרב המקומי נתקבל מכתב מאת הרב המקומי בדבר חילול שבת ע"י ביהכ'נ מעשנים,
ותחנת מכוניות להסעת נוסעים לרחצה בים. הוחלט למסור לשברצמן כי הוא ישמור
בשבתות בזמן התפילה שלא יעמדו מכוניות ע"י בית הכנסת וגם שיבקש מהקהל לא
לעשן ליד ביה'כ.
1.8.51
לשכת התרבות במחוז הדרום מבקשים לסלול כביש בקיבוץ כפר נחמן בסדר לסידור
אולפן ללימוד עברית ל- 200 איש
8.8.51
ורמן מציע להעמיד שלטים ליד בית הכנסת על איסור עישון בשבת על יד בית הכנסת.
22.8.51
הרחבת הכביש המחלקה לעבודות ציבוריות של הממשלה מסכימה להרחיב את הכביש עד
7 מטר וגם יסדרו את הגשרים. זה עולה 20 אלף ל"י והם דורשים שהמועצה תשתתף ב –
50% ההנהלה מסכימה לכך. אבל ההרחבה גם עד רחוב הרצל.
קרח בקשר לטיב הקרח הוחלט כי הקרח מוכרח להיות מלא ולא אחרת.
19.9.51
הוחלט על סלילת הכביש מסוף ר' עקיבא בין אדמות הרטפורד ובין שכונת ציפמן בדרך
הרשמית בגוש 6578 לדרך המוביל לכביש הראשי יפו-חיפה לחירבת עזון.
8.10.51
ישיבת הנהלה עם בכ"ח מועצה דתית כבוד הרב המקומי סוקולובר, רבי לויתן, רבי
אברהמס, יונגרמן פרלמן.
"אוסטרובסקי חושב שיש לחפש דרך איך להכניס את כל הגופים הדתיים במועצה דתית או
להרכיב מועצה חדשה מכל הגופים,
מר אוסט מסכם את דברי החברים, ויזמן חברים מכל צד לשיחה ויראה איך להביא את
השלום במועצה דתית"
17/10/51
קופת חולים רוצים להעביר את המרכז לכל השרון לרעננה ואנו צריכים להקים עבורם צריף
ברחוב הפיתוח על המגרש שלנו.
3/10/51
אי להולכי רגל במרכז הממשלה מסכימה לעשות את האי במרכז. סידור האיים הממשלה
דורשת 50% שאנו נשלם והתאורה על חשבוננו. זה יעלה 600 לירות רק התאורה. העברנו
היום צ'ק על 300 ל"י ע'ח.
שריפה בבית העם מתוק קצר בחשמל קרה שריפה ונשרפו כל החיבורים והשעון. הוזמן
שעון חדש וכל החיבורים חדשים וזה יעלה בערך כ – 200 ל"י.
8/11/51
מר אוס' פותח את הישיבה מוסר דו"ח קצר כי הסביר נתאפשר באופן סופי – האזור
התעשייה בוועדה לבנין ערים המחוזות ותיכף יתחילו בסידור סלילת הכביש לאזור התעשייה
ישנם כבר בעלים שרוצים להקים שם בתי חרושת.
צריף לקופת חולים- חולים
"היות שקופת חולים רוצה להקים מרפאה אזורית ברעננה וצריך לע"ע להעביר את המשרדים
לרעננה הם רוצים שהמועצה תקים להם צריף של 8 חדרים. יש לנו ברחוב פיתוח מגרש ושם
אנו רוצים את הצריף..."
21.11.45
"כביש בורכוב עומדים כבר לגמור את הסלילה עד סוף השכון נוה עובד..."
הכשרה מקצועית משרד העבודה רוצה לסדר קורסים בלימוד מקצוע בחורים מגיל 18 ומעלה
ודורשים שהמועצה תקים צריף"
פראנדהיים מבקש שהמועצה תאשר לו לקנות מעיל גשם בסכום של 10 ל"י לרגל עבודתו
בתור סניטר, הוחלט להשתתף בסכום של 5 ל"י.
29.11.51
"כפר בתיה מבקשת תעודה לשם קבלת משכנתא"...
מכבי אש ומגן דוד האדום בקשר לבנין עבור 2 המוסדות האלה, אנו רוצים לבנות על
המגרש שלנו ע"י קפה פניכל. וועד מכבי אש מציע המועצה תקנה את המגרש של אגד
במרכז.
ד"ר צימרמן כבר חזר מאמריקא הביא איתו את כל הציוד והחומרים למוסד שהוא עומד
להקים בפרדס משותף.
19.12.51
חוקי עזר - סגירת החנויות הוחלט כל ימות השבוע עד שעה 7 בערב וביום חמישי בכל
יום לפני ערב חג בשעה 9 בערב. וקנס מקסימום 100 ל"י.
מקום חניה לכלי רכב בשביל להסדיר את החניה של כלי רכב יש לנו צורך להתקין חוקי עזר.
המועצה מחליטה להתקין חוק עזר לחניה לכלי רכב. החניה תהיה אסורה בקטע של רחוב
אחוזה מרחוב השוק עד רחוב בורוכוב.
2.1.52
"אמבולנס פישר מאמריקה שולח אמבולנס אנו צריכים לקבל את הרישיון לקבל אותו"
משרד הפנים החליט על פרס ליעילות במועצות המקומיות"
9.1.52
"מרכז קופ"ח" בקשר לריפוי שיניים לתלמידים הוחלט להעביר את השאלה לחוות דעת
לועד החינוך."
"הסוחרים ברעננה מבקשים שהמועצה תשתתף בהוצאות השמירה היות שהם מחזיקים
בשומר במרכז המושבה, הוחלט להשתתף בשמירה על הבנינים של המועצה ונשלם 35 ל"י
לחודש."
23.1.52
"פסויג חלוקת הנפט, הוא לא בסדר ובמושבה יש תלונות רבות שהמחלק נפט לא מוביל כמו
קודם, ומבקש לוועדה הכלכלית שיהיה טיפול בזה"
30.1.52
עדת ישראל מר פרלמן בשם בית הכנסת של ועדת ישראל מבקש מגרש להקמת בית
הכנסת של העדה שלהם, הוחלט באופן פרנציפיוני לתת להם מגרש.
חבר המועצות שלח חוזר בקשר לסידור רפלקטור לאופניים וממליצה בפני המועצה שתדרוש
על כל האופנים רפלקטור ושהמועצה תסדר את זה.
30.1.52
תושבי שיכון נווה עובד מבקשים להקציב להם מגרש להקמת בית הכנסת פנו אלינו המועצה
הדתית, הוחלט לפנות לקק"ל לנוה עובד בקשר למגרש.
6.2.52
"פתיחת קורס אזורי השתלמות למורים יחד עם משרד החינוך השתתפות המועצה המקומית
בגבול עד 200 ל"י להכניס לתקציב הבא.
13.2.52
"חברה קדישא מבקשים לתת להם את העזרה התכנית להקים בנין של 2 חדרים לחדר
טהרה וכו'."
"עובדי המועצה מבקשים לעבוד במשרדי המועצה כמו במושבות הסמוכות בהמשך אחד
שלושה ימים ו 2 ימים בשני המשכים, הוחלט כי משרדי המועצה יהיו פתוחים בכל יום אחר
הצהריים אבל לתת אפשרות לכל אחד ואחד מהעובדים להשתחרר אחר הצהרים אחד
בשבוע,.
20.2.52
...." וכאן מוסר היו"ר שאתמול יצאו אנשי בצרה וחרשו שטחים של רעננה. הוא היו"ר טלגרף
לקרן הקיימת ובקש התערבות. בינתיים הופסקה העבודה עד יום שני.."..
... ורמן מעורר את השאלה של בית המרחץ היות ועכשיו התייקר הדלק יותר מפי שתיים ואת
ההפרש צריך להוסיף לבלן.
... היו"ר מקריא מכתב מהמועצה הדתית המבקשים הקדמה לבית הכנסת ישורון.
27.2.52
אמפיתיאטרון הולך ונגמר ויש לקוות שלחגיגת יום העצמאות יהיה הכול מוכן.
פיתוח פנינו לממשלה בקשר לסלילת כבישים ברחובות שונים. וביתני תעשיה ובית המרחץ
ודרשנו מהממשלה הלוואה בשביל להוציא לפועל את ההלוואות האלו.
5.3.52
מר אוסטרובסקי מוסר כי המיסים כי המיסים אנו גובים עבור החינוך והשנה נוציא כ 70 אלף
לא"י גם הבניינים השנה בנינו בית חינוך, גן ילדים, רהיטים לבית הספר. חוץ מחינוך הוצאנו
כל הפעולות. כמו אישור דרכים הוצ' אשפה ופיתוח. התחלנו בסלילת כבישים לאזור פיתוח
התעשייה שלנו בעלי תעשיה שרוצים להקים תעשיה. פיתוח מפעל המים ועוד. חפרנו
בארות, סידרנו מדרכות בשני צידי הרחוב אחוזה, נטענו עצים )בשכונה( שכ' נווה דוד
ואמפיתיאטרון עומדים כבר לגמור. התוכנית הבאה היא המשך גמירת התוכניות משנה
שעברה.
19.3.52
"בית דין לשכר דירה הממשלה מבקשת למנות שופטים חדשים.
המועצה מציעה ששה שופטים אוסטרובסקי, לבהרי, ורמן, אהרון ציפמן וולפוביץ.
26.3.52
ועד מעברת כפר נחמן מבקשת השתתפות של אחד העולים שהצריף נשרף לו הוחלט
להקציב למשפחה הנשרפת 25 לירות למסור לועד מעברת כפר נחמן.
רופא וטרינרי ד"ר מרקין דורש משרה שלמה בעבודתו החל מחודש אוגוסט 1951 הוחלט
להביא את כל השאלה למועצה.
תחנה לעגלונים הוחלט להעביר את תחנת העגלונים לרחוב ברנר.
2.4.52
בית התרבות נתפח דלת מספריה לביתה תרבות בשביל אולם קריאה.
אזור התעשייה סוללים את הכביש, הייתה לנו פגישה עם רשות הפיתוח, בקשר לאזור
התעשייה, השטח למטר מרובע הוא 100 דונם לאחר שנמלא אותם נרחיב את האזור.
גני ילדים אנו צריכים להקים 2 גנים אחד לאגו"י וגן לזרם העובדים בשכון נווה דוד.
אמפיתיאטרון מכינים כבר את בימה ושם נעשה את חגיגות יום העצמאות.
דגלים משרד הפנים רוצה לשלוח דגלים למחנות עולים ולמעברות. יש להציע להם על חרבת
עזון, בלוקונים וכו'.
23.4.52
אהרון מציע את חגיגות יום העצמאות ברעננה. ביום שלישי לפנות ערב אזכרה לחללי
מלחמת השחרור, אחר זה מתחילות חגיגות גם ביום רביעי כל היום והערב.
"נכנסנו כבר לבית חינוך ביה"ס לזרם עובדים, ויש לעשות גדר ומיד.
"כרטיסי קולנוע ליום העצמאות כרטיס מחיר אחיד בכל הארץ של הקולנוע כרטיס ויעלה 100
פרוטות.
7.5.52
מעברת כפר נחמן משרד הפנים הודיע לנו כי הם הודיעו למועצה אזורית חוף השרון
כי עליהם לקבל את כל השירותים במעברה, ולשחרר את הסוכנות מהעול הכבד.
ועד שכ' נוה דוד
שלח מכתב ובו הוא מבקש להתקין 8 פנסים חדשים וגם התקנת שלטים ברחובות.
בריכת מכבי הרב המקומי כותב ומוחה נגד חילול שבת בבריכת השחיה של מכבי.
הוחלט לדרוש ממכבי בקשר למכירת כרטיסים עליהם לפרסם מודעות על דבר מכירה
מוקדמת של הכרטיסים. וגם במזנון יש חילול שבת. ויש לדרוש מהנהלת המכבי שיכבדו את
קדושת השבת, הוחלט לדרוש ממכבי לא למכור כרטיסים בשבת ולא לפתוח את הקיוסק,
בשבת, כמו כן הוחלט לקבוע פקח לשמירת חוק עזר לשבת. התובע מטעם המועצה יהיה מר
ורמן.
14/5/52
איזור תעשיה אנו ממשיכים בסלילה והנחת קוי צינורות. יש דרישה מהרבה אנשים
למגרשים רק לאחר שנקבל את התכנית נתחיל לקבל דמי קדימה מאנשים.
...הממשלה רוצה לסלול כביש דרך רחוב מוצקין עד למעברת כפר נחמן.
בית ספר מקצועי ההסתדרות הציונית באמריקה מקימה בתי ספר כאלו בארץ, פנינו במכתב
לאמריקה ודרשנו שהם יקימו בית ספר כזה ברעננה. המועצה מסכימה לתת מגרש וגם
להחזיק אותו לאחר הקמתו.
21/5/52
מגרש לבנין גן ילדים של אגודת ישראל הוחלט כי במשך 4 שבועות יש למצוא מגרש לאגו"י,
ממגרשי הורביץ, או שברץ, ליברמן, באם עד אז לא ימצא מגרש יבנה הגן על יד
האמפיתאטרון.
28/5/52
הקצבה לחברי ארגוני ספורט בזמנו המועצה החליטה לתת את ההקצבות לארגוני הספורט
לפי הפעילות שלהם. יקבלו הקצבות.
התאורה בבלוקונים, פנינו לחברת החשמל בקשר לסידור חשמל בבלוקונים. פנינו לחברת
החשמל בקשר לסידור חשמל בבלוקונים, אנו מטפלים בענין הזה.
ארגונים ספורטיביים יש פעולות במכבי הצעיר וגם בארגון אליצור וכך נתנו לכל ארגון 100
ל"י.
ברוידא בקשר לביה"ס התיכון הוא פועל בתור יו"ר הנהלת ביה"ס וזה לא הפעם הראשונה
שאנו מוסרים למכבי הצעיר לזמן מה חדר בביה"ס לפעולות.
4/6/52
מי ומי בישראל מוציאים ספר שנתי באנגלית הוחלט על היציאה מקסימום 30 ל"י.
מרכז טלפונים נתקבל מכתב ממשרד הטלפונים והם מוכנים לסדר מרכזיה בתשלומים של
425 ל"י הוחלט לברר אם אפשר להעביר את הטלפון של עזרה סוציאלית או לסדר צריף
סניף ממחלקת המים.
11/6/52
כביש אזור התעשיה שם נסלול 2 כבישים ובכל צד 3 מטר ובאמצע איים. ובעלי התעשיה
כבר פונים אלינו.
18/6/52
מ'מ ראש המועצה מר לבהרי מוסר סקירה קצרה על המצב הכספי של המועצה לרגלי
החלפת הכסף. אנשים משלמים את מיסיהם בכסף ישן...
הרשמה לגני ילדים נרשמו לע"ע כ – 200 ילדים וישנם עוד – 100 ילד שטרם נרשמו.
קסין י.ל נתקבלה הזמנה ליום הולדת ה – 70 של מר קסין. הועד היוזם הוא הועד החקלאי
ואגודת החקלאים וכל חברי ההנהלה מוזמנים. המסיבה תתקיים במלון פיתוח בשעה 8.00
בערב.
9/7/52
היו"ר אוסטרו בסקי פותח את הישיבה ומבקש לכבד בקימה את מר לזר שנפטר לפני שבוע.
כל חברי המועצה מכבדים את זכרו בקימה.
16/7/52
מכתב של הרב סוקולובר הרב מבקש לקבל עוד שוחט אחד ועניין חילול השבת על יד בית
הכנסת. ומציע לבטל את הספסלים על יד בית הכנסת.
3/8/52
אישור חוזה לגן ילדים נתקבלה הצעה אחת והיא של פרלשטיין על-סך 4600 לירות. המועצה
מאשרת את הצעת פרלשטיין להקמת גן ילדים לזרם אגוד"י. ומוסרת יפוי-כח להנהלת
לחתום על חוזה עם הקבלן פרלשטיין.
6/8/52
מר אוסטרובסקי פותח את הישיבה המשך הדיון בתקציב הוצאה בישיבה הקודמת היה ויכוח
על האשפוז אם לבטל את האשפוז או לאחד את האשפוז עם השתתפות בקופות חולים.
...תמיכה לקופות המועצה מחליטה לקופות חולים של ההסתדרות 60% לקופות חולים
. עממית 40%
17/9/52
סלילת כביש לשכון עממי , תכנון כביש בר-אילן-נוה דוד נתקבלו הצעות מאת מהנדסים
הצעה של שמואלי, בסך 269 ל"י מהנדס זסלבסקי בסך של 240 ל"י.. הוחלט באם שמואלי
יקבל באותם התנאי למסור לשמואלי באם לא למסור למהנדס זסלבסקי.
מחברות..מחברות מחולקות
24/952
חינוך ברוידא מוסר דו"ח מצב בתי הספר וכהן ממלא אחריו. בגני הילדים בגיל חובה 260
ילד, ומשרד החינוך משלם עבור 9 גננות. חוץ מזה ישנם עוד 30 ילד בתשלום שהם למטה
מגיל חובה.
24/9/52
. ריהוט בבתי הספר הכללי 320 מקומות ישיבה וחסרים 120 מקומות ישיבה. כתות ס"ה 13
עם 440 ילד. בית חינוך ישנם 8 חדרי כיתות רגילות ו – 2 חדרים הראויים לכיתות ס'ה 10
כיתות וישנם 12 כיתות ילדים. ס'ה בבית חינוך 427 ילד, מקומות ישיבה 295 . חסרים 115
מקומות ישיבה.
בית ספר יבנה ישנם 9 כיתות במושבה ובשכונת פרץ 2 כיתות סה'כ ילדים בבית ספר יבנה
320 , בבנין 7 כיתות ו – 2 כיתות לומדים בבית הכנסת מקומות ישיבה יש בשביל 244 ילד.
חסרים 70 מקומות ישיבה.
3 חדרי לימוד, אין ציוד הכל חסר. , בית ספר אגוד"י ילדים 69
15/10/52
רהיטי ביה"ס חבר המועצות מודיע לנו כי הוזמנו רהיטים לבית הספר. ואנו נקבל 100
מערכות רהיטים. ז"א 200 כסאות 100 שולחנות. המועצה מחליטה לקנות אותם. המחיר
הוא בערך 27 ל"י למערכת.
17 פנסים ברחובות רעננה גם בשכון עמידר. – פנסים ברחובות, הוחלט להוסיף 20
מגרשים באזור התעשיה הכביש כבר נגמר ויש קשר לכביש חיפה. ויש פניות להחכרת
מגרשים ורשות הפיתוח הקציבה מגרשים ליצחקי מוצרי מלט של 3 דונם.
חברה שופרא דשופרא אישרו 5 דונמים לבית חרושת לשימורים.
חברת פיתוח 5 דונם להקמת ביתני תעשיה.
5/11/52
... ציפמן מציע לקרוא גם את הרחובות על שם יצחק שדה ופנצר מציע על שם ז'בוטינסקי
וברוידא מציע שם אליעזר לזר וורמן מציע חפץ חיים.
כבישים ברחוב פיתוח ואליעזר יפה הוחלט להכריז על סלילת הכביש ברח' פיתוח ורחוב
אליעזר יפה.
ידיעות רעננה צ'יפמן מעלה את הוצאת ידיעות רעננה ומציע שקודם כל ידונו במועצה מה
לפרסם ומציע לפרסם במערכת העיתון.
פסויג מציע מערכת של 3 חברים שהם יעברו על החומר לפני פרסומו.
הוחלט שההנהלה תוציא את העיתון.
12/11/52
...ההנהלה גם מחליטה שהועדה החקלאית תפנה לסוכנות שהיא תעמיד שומרים לשמירת
אנשי המעברה שהם מחכירים את הפרדסים, ולהודיע לה.כהן ושטיינברג ולפישר שגם הם
יפנו לסוכנות באמריקה ולדרוש שגם הם יסדרו גדר כמו שסידרו לשרפשטיין.
אבל הנשיא המנוח הוחלט לסדר אזכרה יחד עם ועד בית הכנסת הגדול לערב יום ראשון,
16/11/52 לזכר הנשיא המנוח. מציע מר אוסטרובסקי את כל איזור התעשיה לקרוא על שם
ד"ר חיים ויצמן. ובתוך האזור לקרוא את הרחובות, רח' ויצמן, בלפור ככר הנשיא ומלכי
ישראל.
ספר רעננה בכדי להוציא ספר של רעננה יש להציע למועצה לבחור את ההוצאה של הספר.
19/11/52
מר אוסטרובסקי פותח את הישיבה ומבקש את חברי המועצה לכבד בקימה את זכר הנשיא
הראשון למדינת ישראל ד"ר ויצמן ז"ל. כל חברי המועצה קמים לכבוד זכרון הנשיא. הוא
מציע לקרוא את כל אזור התעשיה החדש בשם אזור ויצמן. וגם כל הרחובות באזור יהיו
משולבים בשמות עם ד"ר ויצמן. כפי החלטת ההנהלה מיום 12.11.52 רחוב על שם ד"ר
ויצמן, רח' בלפור, ככר הנשיא, ורחוב מלכי ישראל, המועצה מאשרת את החלטת ההנהלה.
26.11.52
פרס יעל משרד הפנים מכריז על נתינת פרס יעל למועצות. אנחנו נשתתף בהתחרות על
חקלאות, דת, יחסי ציבור, חינוך וסעד.
דואר רעננה עד להקמת הבניין על מגרשים הם רוצים להקים צריף בכדי להקל
על הקהל.
ביהכ'נ בשכונת פרץ אחדים מהתושבים משכון פרץ רוצים להקים ביהכ'נ נוסף ומבקשים את
עזרת המועצה להשיג את המגרש מק.ק.ל, הוחלט לפנות לק.ק.ל בדבר המגרש.
שמות לרחובות הנהלה מציעה כי הרחוב של בית המטבחיים יקרא בשם יצחק שדה,
יש עוד לקרוא את השמות חפץ חיים, ז'בוטינסקי, שליט,ירחע, וחיים אליעזר, והרטפורד,
ישנם כעת רחובות על אדמת בראון רוזנבלום, דרך בית המטבחיים, רחובות שיהיו על אדמת
קאופמן, פרלשטיין ורחובות בנוה דוד, חרבת עזון.
3/12/52
יש פירוט מדויק של כיתות ומספרי תלמידים בכל כיתה בכל בתי הספר, גני ילדים במושבה.
בית ספר תיכון לומדים 132 תלמיד 4 כיתות השנה מחזור שלישי של 26 תלמיד השנה
הבנין הוא טוב הריהוט גם משביע רצון גם חבר המורים הוא טוב המועצה משתתפת בסכום
של 1000 לירות שעדיין לא קבלנו.
... אוסטרובסקי עונה שלא היתה שום הפליה לבתי הספר, לאיזה זרם שזה לא יהיה ומצדיק
את פתיחת הכיתה בבית עולים לזרם כללי, היות שהיה שם גן של ויצו ודורש לפיתוח כיתה
לילדים קטנים שלא ילכו כל כך רחוק, אין הפליה לשום זרם רעננה זה המקום היחיד בארץ
שלומדים רק במשמרת אחת.
10/12/52
נהג להובלת אשפה בהתאם לחוקה אנו צריכים להכריז על הצעת נהג ומכונאי בתור נהג
קבוע.
31/12/52
ציון תופיק יש לו מגרשים באזור התעשיה ומסכים להתחלף עם הקרקע שלו שם שניתן לו
מגרשים בתוך המושבה.
משרד הבריאות בקשר עם האמפיתאטרון וגם ילדים ובית שחיטה.
שכון עממי הם רוצים להתחיל בבניה ורוצים לקחת חלק מאזור התעשיה.
נוה עובד מסכים לתת לנו הלואה להקמת גן ילדים בשכון נוה דוד ושלחו לנו כבר את החוזה.
ועד נוה דוד מבקשים להעביר את החיבור של מאור ברחובות השיכון להעביר את החיבור
מבית זינגר.
ויצו מבקשת להקציב לה מגרש של דונם ועוד למעון יומי והם מוכנים לבנית בנין, יש כבר
מזמן החלטה על נתינת מגרש להקמת מעון גן ילדים.
קולנוע של ההסתדרות הוחלט לדרוש להכניס את מס הרשיון אחרת יש להוציא צו הפסקת
הבנין.
7/1/53
מר אוסטרובסקי מציע לבחור בועדת מנגנון שתבדוק את יעילות העבודה בכל משרדי
המועצה בכל מחלקותיה. נבחרה ועדה והם: וורמן, לבהרי וברוידא.
נוה דוד מבקשת לסדר חיבור חדש למאור ברחובות. הוחלט להעביר את החיבור לצרכניה
בנוה דוד.
14/1/53
זכות חתימה על חוזים הוחלט כי על החוזים יש זכות חתימה בשם המועצה המקומית לראש
המועצה מר ב. אוסטרו בסקי וגזבר המועצה מר לויליכט ומזכיר המועצה מר נפתלי רכניץ.
הלואה מקרן ביטוח הקרן מוכנה לתת לנו הלואה לשם הקמת בנינים, היות שיש לנו תכנית
להקים מוסך ובתי מלאכה של המועצה. למכוניות של מכבי אש ומגן דוד אדום.
28/1/53
תושבי רחוב סוקולוב מבקשים שהמועצה תסלול כביש ברחוב היות שהרחוב הוא גרוע מאד.
אדמת? הוחלט לברר כסף הם יכולים לתת.
ועד העובדים , נתקבלה הזמנה מועד עובדים למסיבת חנוכה שמסדרים במלון פיתוח.
כביש פיתוח הוחלט לסלול את הכביש ברח' פיתוח ולהכריז לקבלנים ולהודיע לגוטסמן
שיכין את התכנית.
4/2/53
הרשמה לנישואין ותעודות רווקות הוחלט להגדיל עבור התעודות הנ"ל ל – 2 ל"י.
8/2/53
לורבר – בעל בי'ח? מערער על מס עסק של בי'ח לקרח שנקבע על סכום של 300 לירות הוא
מערער על הסכום שהיות והעסק ירד הכל מתיקר העבודה והחשמל
ומבקשים לקבוע את הסכום ל – 150 לירות. ובמקרה שמחירים של קרח יעלו אנו נסכים
לשלוח את הסכום המבוקש.
18/3/53
קופת חולים עממית נקבל מכתב מאת הקופה המבוקשת מגרש מאת המועצה בכדי להקים
מרפאה עבור חבריה, ההנהלה מחליטה להקצות מגרש באדמת לילנפלד בשטח הנקרא 130
החלקה הזאת ולהביא את הבקשה לאישור המועצה.
18/3/53
מרכז יד לבנים ממליץ לתת להורים שבעבר הרימו אפשרות להקים בית כנסת על בניהם
שנפלו במלחמת השחרור. הוחלט להעביר את השאלה למועצה הדתית לשם בירור.
אופנוע של אספקת המים מר כהן מבקש שיאפשרו לו להשיג את האופנוע ממחלקת המים,
הוחלט להעביר למחלקת המים.
בית קברות הנהלת בית הקברות מבקשת להקציב לה עוד שטח להגדלת בית הקברות
הקיים מאדמת באיי או מאדמת שמרלר ששיך ק.ק.ל הוחלט לברר.
25/3/53
בנין בית ספר יבנה מחליטים לעשות את כל המאמצים להמשיך לבנות את ביה'ס ולסיימו על
התחלת הלימודים תשי"ד.
8/4/53
דואר ירושלים קבלנו מכתב מאת הנהלת הדואר היות שהם רוצים להקים צריףגדול ויפה
בשביל משרד הדואר ברעננה ודורש שיפנו את המגרש.
תושבי רח' ברנדס מהשיכון החדש מבקשים מהמועצה לסלול כביש בשיכון הם מוכנים לשלם
תיכף בהתחלת הסלילה סכום של 2000 ל"י, וגם מבקשים לתת שם לשיכון שלהם. הוחלט
להציע למועצה לאשר את סלילת הכביש וגם לסדר 2 פנסים ברחוב בשיכון.
מועצת פועלי רעננה לרגל גמר בניני ההסתדרות ברחוב יפה הם מבקשים הקצבה ניכרת
לגמירת בניני ההסתדרות, הוחלט להשתתף בסכום של אלף ל"י ולתת התחייבות למשך
שנתיים כל שנה 500 ל"י.
גביית מיסים בקשר עם גביית המיסים מאנשים בעלי יכולת ששילמו את מיסיהם, הוחלט
לתת להם הנחה של 7% שישלמו את כל מיסיהם עד ליום העצמאות .
20/4/53
תכנית חגיגות יום העצמאות מר אהרון מוסר על התכנית ביום ראשון בשעה 4.00
אחר הצהריים ביקור בבית הקברות, וב – 5.30 אחרי הצהריים אזכרה ע"י גל-עד. לאחר
האזכרה תהלוכת לפידים וב – 8.00 תפילה חגיגית בבית הכנסת, ב – 9.00 ריקודי עם
בליווי אקורדיון. ביום שני 20/4 יום העצמאות בשעה 9.00 בבוקר חגיגה לילדי הגנים
באמפיתאטרון, 10.30 הצגת קולנוע בבית הפועלים, בשעה 2.00 אחרי הצהריים התחרות
כדורגל וב – 8.30 בערב באמפיתאטרון ילדי בתי הספר הצגות וקבוצת רקדנים...
ביקור נשיא המדינה הוחלט לברר.
משרד ראש הממשלה שינוי שם חרבת עזון.
22/4/53
אופנוע מנהל מחלקת החינוך מר כהן מבקש את האופנוע בכדי שהעבודה שלו תהייה מועילה
הוחלט לקבל את האופנוע ממחלקת המים.
יום העצמאות ההוצאות עלו השנה 1200 ל"י ומזה סכום של 600 שלא הוצאו רק לשנה,
סדרו קו חשמל מתחת לבית המרחץ עד האמפיתאטרון, וזה דבר קבוע וגם הסידור עם
כורכר רחבה לריקודים.
מגרש לדואר נודלמן מוכן לרדת לאחר שיוותרו לו על המיסים. הוחלט לאשר הוצאות בסכום
שלו בכדי לוותר לו על הסכום.
מכבי אש הוחלט כי מר ברוידא המקשר בין מכבי אש ובין ההנהלה הוחלט להורות למכבי
אש שיתחילו להפעיל את המכונה ולסדר וכל מה שצריך.
29.4.53
... לבסוף מחליטים להקצות מגרש לקופת חולים עממית.
...המועצה מאשרת לקבל הלואה מבנק לחקלאות הלוואה בסך 47 אלף לירות להרחבת
מפעל המים.
29.4.53
...כמו כן מאשרת המועצה רכישת מניות של 1000 לירות מחבר המועצה.
...שבשביץ מציע להרחיב רחובות מסויימים כגון רח' חנקין ורח' רמבם.
היו"ר מקריא מכתב מנוה עובד בו הם מזמינים את המועצה להיות נוכח בהגרלות הבתים של
שכון עממי. מחליטים שהיו"ר יהיה נוכח בהגרלה.
21.5.53
קופת חולים דורשת עבור שרות והוא סך – 500 ל"י לחודש עבור שנת 53/54 בגלל היוקר.
תכנית עבודות ציבוריות משרד העבודה דורש תכנית לעבודות ציבוריות הגשנו תכנית
המסתכם בסכום של 400 אלף ל"י לפיתוח רעננה...
ק.ק.ל כותב בקשר לפניה להקציב מגרש להקמת בית כנסת בשכון פרץ. כי אין מקום לבית
כנסת שלישי בשכונה קטנה כזאת.
משרד התחבורה מחלקת הרכבת נתקבל מכתב שבו הם מבקשים שנמציא להם מספר על
כמות תנועות הפנים וכו'. אז הם ידונו על תכנית לסדר תחנה.
שכון עממי מר אוסטרובסקי קבל מנוי להיות חבר בועדה ל... והגרלה ברעננה. המועצה
הדתית מבקשת שהמועצה תפנה לועדת השכון העממי להקצות פינה לאנשים דתיים.
1.6.53
מרכז מגן דוד אדום פנה במכתב לאחר הפגישה היות שהם צריכים לקבל אוטו אמבולנס
מארצות הברית, והם דורשים שרעננה תסכים שאת האמבולנס תקבל אחת המושבות שאנו
נבוא להסכם עם הרצליה או כ"ס בגלל ההוצאות המרובות שזה קשור עם זה, ההנהלה
מתנגדת למסירת האמבולנס לאחר. למסור לנו ונסדר תחנה מקומית. ולברר עם אנשי
המקום שיטפלו במגן דוד אדום.
חירבת עזון ממשרד ראש הממשלה דורשים להחליף את שם חרבת עזון. יש הצעה לקרוא
לשם נוה יצחק או נוה שדה, להביא לאישור המועצה.
אשפוז ההנהלה מציעה לבטל את סמל האשפוז ולהוסיף את הסכום להשתתפות בקופות,
ואת החלוקה בין הקופות לעשות בישיבה אחרת בכדי שנוכל לגמור את התקציב.
ועדה חקלאית בהתאם להחלטת הועדה שנקבל עוד 2 שומרים, הוא שועד החקלאי יקבל
בחזרה את הג'יפ ולתת אפשרות כמה פעמים את הבדפורד לעשות סיורים.
3.6.53
פתיחת רחוב שיקשר את רחוב אליעזר יפה עם בורוכוב.
מגרש ללשכת עבודה שהמועצה תחליט באופן עקרוני.
מר אוסטרובסקי עונה לשאילתות בקשר לתעסוקה יקרא לישיבה של ועדת התעסוקה ביום
ראשון. יש תכניות לכבישים וגינות, תכניות קשורות בכסף רב במידה שתהיה דרישה
מהמוסדות כיום יש לנו חלק אנו צריכים רק לחבר את כולם ולהעביר את המים לודי פילק .
נצטרך הלוואה של 30 אלף ל"י.
מגרש ללשכת העבודה. אין שום שאלה אנו מסכימים ומזמינים ישיבה ועדה לבנין ערים
בקשר לאישור המגרש ללשכה...
מחוז המרכז רמלה – המועצה מחליטה לפנות לממשלה בבקשה להעביר אותנו חזרה למחוז
תל – אביב. היות שאנו קשורים עם תל-אביב התחבורה דרך הכביש החדש כל חייה
המושבה היא עם ת"א.
3.6.53
... דיון רחב בנושא קיצוץ בתקציבי מועצה דתית )הצעת ציפמן(...
10/6/53
ויגרייזר מציע לסדר שמירה אזרחית...
ציפמן מציע לסדר שמירת לילה, שישמרו את המושבה.
בית ההסתדרות פנה אלינו שהמועצה תקציב תרומה להקמת בנין ההסתדרות, ההנהלה
מציעה להקציב 1000 ל"י. המועצה מקבלת את הצעת ההנהלה ולהכניס את הסכום הנ"ל
להצעת התקציב.
23.6.53
ארגון הסוחרים מבקשים שהמועצה תשלם 15 ל"י בחודש השתתפות בשמירה מדי ששה
חודשים. באחרונה הוחלט להשתתף בהוצ' השמירה 15 ל"י לחודש, בתור שמירה על בניני
המועצה.
גן ילדים נוה דוד בהתאם להצעה הגן צריך לעלות 5900 ל"י כעת יש תוספת התייקרות
חומרים. יש תוספת כ – 700 ל"י, סולל בונה הכין את החוזה ונעביר אותו לאישור למשרדי
המחוז.
כבישים בפיתוח, יפה. הודיעו לנו מהממשלה כי אין כעת כסף לממשלה. צריך לחכות.
ברוידא מוסר כי התושבים ברחוב ברנדס מוכנים להכניס את כל ההשתתפות שלהם את ה –
75% תוך ארבעה חודשים. גם ברחוב פיתוח התושבים מוכנים להכניס את חלקם לקופת
המועצה.
אמפיתאטרון מר אהרון מוסר שיש לו הצעה לסדר גדר סביב האמפיתאטרון מברזלים ורשת
או צינורות ורשת, שזה יעלה 1600 ל"י. מזמינים צנורות ב- 700 ל"י ומאבנים. זה יעלה
5000 ל"י.
שלטים ומספרים יש הצעה מבי"ח לסידור שלטים ומספרים לבתים הסכום של השלטים כ –
80 ל"י ובשביל המספרים לבתים כל בעל בית ישלם עבור המספר.
אזור התעשיה החכרנו לבן אדם מגרש באזור התעשייה לעיבוד עורות לקלף לסידור תפילין
ועוד, הוא יקים בנין בערך 20 אלף ל"י.
23.6.53
כ' בתמוז נתקבל חוזר ממשרדי המחוז איך לסדר אותיות הזכרון של החוזה הגדול ד"ר
הרצל ז"ל.
מתנות לגומרים כל שנה אנו נותנים תנכי"ם לגומרי ביה"ס וגם לגומרי ביה"ס התיכון. השנה
זה יעלה כמה מאות ל"י הוחלט להמשיך בנוהג ולתת את התנכ"ים לכל הגומרים.
אהרונסון קורט מבקש שהמועצה תמליץ לפני משרד התחבורה לתת לו רשיון להובלת
נוסעים לי'ם למשך זמן החופש, הוחלט לתת לו מכתב המלצה.
ארגון ספורט "הפועל" בקשר עם מגרש לספורט, ולשם התקנת מגרש לספורט הכנה קשורה
בכסף רב, ארגון הפועל כותב מדובר על מגרש בנוה-דוד, והם שואלים אם המועצה מוכנה
להוצ' כאלה. הוחלט לברר על אפשרות הבטחת השימוש במגרש לארגונים אחרים.
ישראל הדתית מוסד למדפיס ספר הם מבקשים סקירה על רעננה. עמוד עולה 120 ל"י,
הוחלט על חצי עמוד על סך 60 ל"י ולשלם תוך שנתיים.
ויצ'ו מבקשים להשתמש בבית התרבות בבית עולים לשם מועדון לילדים. היות שבבית
התרבות שם עובר לרשות המועצה הוחלט להציע לויצו באם הם יסכימו לקבל את בית
התרבות ברשות להשתמש בחדר אחד והם יסדרו את הנקיון. ולמועצה יהיה הרשות
להשתמש בכל בית התרבות.
15.7.53
שם טוב מרחוב עקיבא מבקש רשיון לפתיחת בית מרגוע בצריף שלו הוחלט להעביר את
בקשתו לועדה לבנין הערים מטעם ההנהלה אין שום התנגדות.
22.7.53
מר אוסטרו בסקי מודיע כי הוא יוצא לחופש של שבועיים שלוש ומר לבהרי, ימלא את מקומו.
ומבקש את כל חברי ההנהלה שיעזרו ללבהרי. הוא מבקש ממר ברוידא שהוא יעזור ללבהרי
בפרט בענייני חינוך.
ארגון נהגי רעננה מבקשים לתת להם המלצה ממשרד התחבורה שיקבלו רשיון להובלת
נוסעים לים עבור 2 מכוניות. הוחלט להזמין אותם לשיחה לראש המועצה, בענין הנ"ל.
אגד חבר המועצות הודיע לנו כי אגד הרחיב את השירות בכל ערב בשעה 11 בערב.
המכוניות האחרונות מתל אביב.
29.7.53
אשור החלטות ההנהלה לסדר שלטים ברחובות ומספרים בבית, ההנהלה החליטה לאחר
בירורים במקומות אחרים, על סידור שלטים ברחובות ומספרים לבתים, זה יעלה כ – 100
ל"י וזה נגבה מבעלי הבתים. שלט יעלה 1.120 פי ומספר לבתים יעלה 230 פ'י.
אהרון מציע להתקין חוק עזר למספרים בבתים, כמו במקומות אחרים, וגם לבחור בועדה של
כמה חברים בקשר עם סידור המספרים.
ציפמן מציע שהמועצה תבחר בועדות שמות.
מר אוסטרו בסקי עונה לציפמן כי ההנהלה היא ועדת השמות. שקולניק מציע להחליף את
שם שכון ציפמן לשם שכ' צבי, המועצה מאשרת את השם.
שם לחירבת עזון המועצה מאשרת לשנות את שם חירבת עזון לשם נאות שדה. בקשר
לשמות לרחובות הוחלט להביא לחברי המועצה רשימה של שמות לרחובות ובישיבה הבאה
נחליט.
קנית מגרש ללשכת עבודה המועצה מאשרת את קנית המגרש מבראון בסכום של 1500 ל"י
עבור לשכת העבודה. ניתן שטרות על הסכום הנ"ל לתשלומים בשנתיים, והלשכה ניגשת
כבר לבנות.
פסויג מציע שהמועצה תחליט למסור את המגרש ל"הפועל" בשכונת נוה דוד
אהרון מציע שהמועצה תמסור את המגרש ברחוב השרון למכבי בתנאים ידועים של
הארגונים ובתי הספר יוכלו להשתתף במגרש.
ורמן מציע שהמועצה תדאג גם למגרש ספורט לארגון הדתי אליצור.
המועצה מחליטה למסור בחכירה את המגרש להפועל בתנאים שיתר הארגונים ובתי הספר
יכולים להשתתף,, בתשלום מינימלי ואת המגרש ברחוב השרון למכבי.
הכרזה על סלילת כבישים המועצה מחליטה על סלילת כבישים ברחובות ברנדס
סוקולוב, ומעבר מרחוב פיתוח לרחוב רבוצקי על אדמת אברהמס ורוטשילד תושבי הרחובות
מסכימים לשלם את את חלקם.
חיבור חשמל לבאר החדשה השבוע מסכימים כבר לחתום חשמל 4000 ל"י המועצה
מאשרת את הפעולה של ההנהלה.
קיוסק והשכרתו לגב' לייבל ההנהלה החליטה להקים קיוסק בחזית של בית הספר ברחוב
אחוזה. משכירים אותו לגב' לייבל והיא תשלם על זה שעולה עם שכר הדירה חודש חודש.
הקיוסק יעלה כ – 850 ל"י. קופת תגמולים תעלה 500 ל",י למועצה והגב' לייבל תשלם את
ההלואה הזאת עם שכר הדירה שהמועצה מאשרת את הפעולה.
ציפמן שואל מה בקשר עם החלטת המועצה. ההצעה הקודמת לשמירה אזרחית. מר אוסטרו
בסקי עונה כי התייעץ עם המשטרה בקשר לשמירה האזרחית והם אמרו לחכות כמה
שבועות ויבררו בקשר לשאת נשק וכו'.
5/8/53
היו"ר מוסר שהוא קיבל מכתב מפישר בקשר לאמבולנס. זה כבר ניקנה ועומד להישלח. הוא
מבקש שכל ההוצאות של מכס הנמל תהיינה חלות על המועצה.
תושבי שכ' פרץ מבקשים לא להרשות לבנות בית כנסת שלישי. מחליטים להעביר את זה
לרבנות המקומית ולהודיע שמעכבים את בנית ביהכ'ס עד אשר יהיה פסק דין מהרבנות.
בקשר לכביש בשכ' פרץ אנשי שכ' פרץ מוכנים להשתתף בסלילת הכביש. לברר בקשר
לסידור חשמל בשכ' פרץ.
מחליטים לתת ברכה לרכניץ להולדת הנכד הראשון.
בקשר למקוה בשכון פרץ מחליטים לשלם עבור החזקת המקוה החל מהחודש הזה סכום של
25 ל"י.
בקשר לחופה וקידושין ומשכורת הרב מחליטים לברר מה המשכורת של הרב ברמתיים.
היו"ר מקריא מכתב מאת כהן משה רוכל נפט המערער על החלטת הועדה הכלכלית שלקחו
ממנו 100 משפחות. מבקש להורות לרוכל הנפט השני...
...ההנהלה תתן הוראות למשה שעליו להשגיח שכל רוכל ימכור את הנפט באזורו.
12/8/53
בנין המרפאה היות שעזבו את המרפאה נשלח מכתב ומבקש מהם שימסרו לנו את
המפתחות.
19/8/53
כבישים היום התחילו בעבודות הכביש ברחוב פיתוח וכביש אליעזר-יפה היתה פגישה עם
הבעלים.
עבודות ציבוריות בקשר לתיעול עם אליעזר יפה ובין בר אילן רח' אחד העם רבוצקי-
שפוטהיים החלה על-יד הביצה.
רח' ברנדס המשתכנים הביאו חלק מהכסף וחלק בשטרות.
רח' ברנר התקימה אסיפת תושבים בקשר לשלילת כביש ברחוב ברנר. רוב התושבים לא
הסכימו לכביש. בכל זאת ההנהלה מחליטה לסלול כביש ברח' ברנר....
יש לסדר רחובות חד צדדי כמו ברחובות מכבי, הגליל, רמבם וברנר. וגם לסדר רחובות
בהתאם לתכנית מתאר. ולקשור את הרחובות ולהפקיע את המעברים מכבי-הגליל, רמב"ם
לאמפיתאטרון עד באיי.
26.8.53
חשמל לאיזור התעשיה לפי הצעת חברת החשמל זה יעלה 5000 ל"י בשביל 100 כ'ס...
לפנות לחברת פיתוח וליצחקי לבקש מהם סכומים ע"ח סידור חשמל.
מנהל מחלקת החינוך כהן משה
היות שהמועצה נתנה לו אופנוע לשימוש והתיקונים עולים לו 219 ל"י כפי שהוא מוסר. מר
אוסטרו בסקי הסכים לתת לו ע'ח ההוצאות 22 ל"י עבור בנזין ותיקונים שונים מחוץ לתיקון
שעלה לפני שקבל את האופנוע. הוחלט לשלם ע'ח פנצ'ר פיצוי נסיעות ותיקונים באופנוע סך
22 ל"י לחודש. חוץ מזה להשתתף בסכום 120 ל"י חד פעמי עבור התיקון היסודי, והאופנוע
נשאר רכוש המועצה.
חינוך יש להחליט על גובה שכ'ל לילדי חוץ הוחלט לקבל סך 70 ל"י לכל ילד עבור שנת
תשי'ד.
ועד בית כנסת בבלוקונים מבקשים שההנהלה תאשר להם להקים בית כנסת לעדת התימנים
בבלוקונים הוחלט להעביר בקשתם למועצה הדתית.
אגרת חינוך היות שאנו עומדים לפני ביה'ס אנו צריכים להחליט על איגרת חינוך. מר ברוידא
מוסר שברעננה יהיו 2 בתי ספר ממלכתיים ואזור אחד לבי'ס ממלכתי דתי.
אזור א' חלק דרומי של המושבה מרחוב אחוזה ומרחוב חנקין עד כביש חיפה.
אזור ב' מרחוב בורוכב עד סוף המושבה צפונה, מרחוב אחוזה, הרישום יהיה ע"י מנהלי
ביה'ס בבתי הספר.
אגרת חינוך )ההחלטה לגביה אחרי התדיינות בנושא(.
שמות לרחובות המועצה מחליטה לקרוא את הרחובות בשמות חדשים, בשכונת נוה דוד, את
השמו ההסתדרות וגם מסדה ותל-חי, השומר, עצמאות, עליה, רח' ההגנה, המשך רח'
מוצקין, רח' העליה עד שדר' ויצמן.
המועצה מחליטה לא לשנות שמות ורחובות שנמשכים לא להפסיק. את הרחוב הראשי
בשכונת נוה דוד לקרוא בשם ההסתדרות, גינה בשכ' נוה-דוד בשם גן כרמל.
אדמ קאופמן ופרלשטיין ר' המייסדים. אדמת ברוורמן-סלומון לרחוב רש"י לסמטת בית
המטבחיים לשם בני ציון )הרטפורט(, חירבת עזון לשם שדה יצחק בית עולים לשכ' עולים.
גינות גן בשכון אשר גן אליעזר במשכנות שם כי מציון ההגנה שם גינת דב, סמטת שטרנפלד,
סמטת בית השואבה.
מחסני ירקות שבשביך מציע שהמועצה תציע מגרש בשביל לרכז את כל מחסני הירקות
במקום אחד ולא שהם יהיו במרכז המושבה.
15.9.53
חנוני בית אברמסקי דוידובסקי מבקשים להרשות להחזיק את החנויות פתוחות עד שעה 8
בערב. הוחלט כי עליהם לפנות לארגון סוחרי רעננה.
2 ל"י. – רשינות לאפניים ממשרד הפנים מציעים לנו כי שר הפנים יאשר לנו מס' רשיון 3
20.9.53
נזקים לבי"ס הכללי ארגון הפועל המזרחי סידר מנין בבי'ס הכללי בימים הנוראים, ונגרם נזק
בסכום של 80 ל" . פרצו לכתות ולקחו רהיטים נפרץ המועדון החקלאי וכו'. הוחלט לדרוש
מהפועל המזרחי כי עליו לשלם סך 10 ל"י עבור השימוש בביה'ס.
חנויות בשכונת אריה קק"ל מוכנה לתת את המגרש להקמת חנויות בשכונת אריה למועצה.
ההנהלה מחליטה לקבל מאת קק"ל את המגרש להקמת שוק ולקבל ע'ח החנויות כסף
מהרוכלים שרוצים שיקימו להם חנות.
14/10/53
משרד החינוך מציע שנסדר כתה ז' משותפת עם המעברה כפר-נחמן. הוחלט באם יש מקום
בכתה ז' ובאם המועצה האזורית חוף השרון תבוא איתנו לידי הסכם לתשלום עבור שירותים.
מרכז קופת חולים קבלנו מכתב שבו הם מציעים לנו למה משמש להם בנין המרפאה.
הוחלט להסכים... לזה שהם מודיעים כי בחלק מהבנין ישמש להם למחסן מחוזי לצרכי כל
המחוז.
מכבי אש החלטנו וסדרנו בקשר עם מכבי אש במקום. האחראי הוא כהן.. והנהג יהיה דילר.
הועדה למלחמה בשחפת סניף פתח-תקוה מבקשת מכתב המלצה להתרים את התושבים
במקום. הוחלט לתת להם את המכתב המבוקש
חוק עזר לחניה המועצה מחליטה להתקין חוק עזר לחניה.
שם לחירבת עזון הוחלט על שם נאות שדה.
גדר ומוסך המועצה מאשרת ומחדשת את החלטות המועצה מיום 19.11.52 בדבר מסירת
הקמת הגדר והמוסך באזור התעשייה לפי הצעת פרלשטיין למר פרלשטיין.
11/11/53
קולנוע צוק אור מבקש לשחרר אותם השנה הזאת מהמיסים בכדי שיוכלו להתבסס. אין
ההנהלה יכולה לשחרר ממיסים עסק.
מנהל בית ספר יבנה מר יונגרמן פונה בקשר לשמש ביה"ס הוחלט להעביר את דרישתו לועד
החינוך.
ארגון אמהות עובדות מבקשת הקצבה למפעל "יד למעברה".
15/11/53
ילדי חירבת עזון הולכים לנוה דוד או ארגון אמהות עובדות מקבלת עבור ילדי חירבת עזון את
משכ' הגננת לפי הגילים ועד 25 ל"י לחודש.
פותחים לגנים מלכה, רמבם, הרצל, נוה דוד ומשכנות.
18/11/53
פתיחת הגנים בגנים נכנסו היום כ – 130 ילדים בתוכם 10 ילדים פחות מגיל חובה. לפי
5 גננת. הנהלה מחליטה לפתוח משרד החינוך ובאם נקיים גם בחירבת עזון נקבל בעד 1/4
5 גנים. גן מלכה, גן שולה, גן אורה, גן מטל וגן משכנות. חוץ מזה אנו מסיעים את ילדי
50 ל"י ואם לא נסיע אותם – חירבת עזון. אנו מציעים לארגון אמהות עובדות בסכום של 60
לגן אורה, את ילדי הבלוקונים דתיים נסיע אותם לגן דתי.
ציוד למטבח גן אורה הוחלט להקציב סכום של 100 ל"י לציוד.
ארגון הטנדרים ברעננה נוסד על ידי פרסול. הוחלט כי אין להעמיד את המכוניות ברח'
אחוזה...
חברה קדישא לשכת הסעד פנתה במכתב כי חברה קדישא דורשת הרבה כסף עבור מקרים
של מתים סוציאלים. הוחלט לקבוע עבור קבורה כזאת סך – 21 ל"י.
מובילי נפט מוסרים לועדת הכלכלה להציע אזורים בשביל מובילי הנפט.
16.12.53
גננת אורה מבקשת לסדר לה כל מיני דברים לגן החדש. הוחלט להעביר לגן בנוה דוד את
המחסן מפח שישנו בגן של שולה.
אגד בזמן האחרון הורע התחבורה מאד, ויש לפנות למשרד התחבורה ולאגד בקשר לתקון
7 בבוקר. – והוספת מכוניות בבוקר בין שעות 9
23.12.53
בית גינגולד
צילום הפרוטוקול
ישיבת המועצה מיום 23/12/53 נוכחו הח' אוסטרו בסקי, ברוידא, שבשביך, אהרן,,
בזוזה,לבהרי, לויליכט, שקולניק, ויגריזר, פסוויג, ציפמן, וורמן.
סדר היום: דו"כספי
אשור הלואה מבנק לאומי – 10,000 ל"י ומהאוצר 15 אלף.
שחרור ממיסים באזור התעשיה.החכרת קיוסק
תקציב לשנת 19/4/55
מר אוסטרו בסקי: פותח את הישיבה בסקירה קצרה על נסיעתו לארצות הברית ומחברינו
אנשי רעננה. בארצות הברית, הוא חושב שבמשך הזמן יבואו, בהיותו שם לטפל גם בקשר
להקמת מפעל על שם חבר גינגולד ז"ל. שנפטר לא מזמן בשם הידידים והמשפחה רוצים
להקים מפעל או מוסד על שמו, ומר אוסטרו בסקי השפיע כי יקימו את המוסד ברעננה.
חושבים לאסוף כ – 10.000 אלפים דולר. המוסד ישמש בתור בית תרבות על שם גינגולד.
חדר לילדים וחדר עיון למורים שירצו לבוא ארצה לנופש וללימוד. ונתקבלו כבר מכתבים
מהועד להקמת מוסד על שם גינגולד . מסכימים שזה יוקם ברעננה ומבקשים שהמועצה
תחליט על כך בחיוב.
המועצה מחליטה פה אחד לקבל את הצעת הועד מארצות הברית ונבחרה ועדה לכך. ועדה
של 5 איש והם אוסטרו בסקי, לבהרי, פסויג, ליכליט וציפמן.
שחרור ממיסים באזור התעשיה בכדי לעודד הקמת מפעלים באזור התעשיה. ההנהלה
מציעה לשחרר תקופה של 5 שנים ממיסים ומס בניין על 50% לפי התעריף של ועדה לבנין
ערים. ברוידא מציע לשחרר ביתנים עד להשכרה מכל מס ורק לאחר שישכרו לגבות מיסים
ולתעשיה לשחרר תקופה של שנתיים.
המועצה מחליטה בקשר למיסי בנין מאשרת את החלטת ההנהלה היינו 50% מהמס,
ולמיסים המועצה מחליטה לשחרר שנתיים וביתנים שיוקמו ע"י חברת פיתוח לשחרר עד
שיושכרו.
כביש ברח' ברנדס מר אוסטרו בסקי מציע שנסלול רק את החלק איפה שיש השכון ז"א רק
חצי מהרחוב, המועצה מחליטה להתחיל לע'ע לסלול מהשכון ולאחר כך כשיהיה כסף יעשו
גם את החלק השני.
30/12/53
פקוד הגא בכפר סבא כל הגוש שייך למרכז שהוא כ"ס צריך להקים בנין על יד משטרת כ"ס
דורשים מאמץ כספי.
רפידים היות שהם בפירוק הם רוצים למכור את המחסן הגדול. המחסן מפח ובלוקים, הוחלט
לברר כמה שזה שווה ולקנות.
דרישות ועד עובדים מעילי גשם לגובים. קנינו 2 מעילי גשם לאטלס וכהנוביץ. דורשים גם
מעילי גשם לפועלים בהוצ' האשפה. אבל היות שדנים כעת עם מרכז הפקידים על הסכם
חדש יש לחכות לגמר המשא ומתן.
6.1.54
קסין מוציא סר שם הספר "מניו יורק עד רעננה" ומבקש שהמועצה תוסיף פרק עד רעננה של
היום. וזה יעלה 150 ל"י 8 דפים ו – 4 תמונות 75 ל"י סה"כ 225 ל"י ועוד 150 ל"י עבור 50
ספרים שיצאו לאור.
הוחלט על הוצאה של 250 ל"י.
מגרש לבית מרחץ הוטל על מר בזוזה להתענין בכדי להציע מגרש להקמת בית מרחץ.
בית קברות הוטל על ועדה לטפל ברכישת קרקע למקום חדש.
מועצה דתית לויליכט מודיע כי המועצה הדתית ארגנה מחדש והם ורמן לויליכט והרב והם
מציעים לקבל שוחט שלישי שהוא גר במקום זה כמה שנים.
13/1.54
..שטרנג בא כוח הסוחרים ומר ברנשטיין מהאגף טריקוטא'ז פונים להנהלה בקשר למצב של
הסוחרים היות שארגוני הנשים כמו ויצו וארגון אמהות עובדות ונשי מזרחי שהם עושים שוק
למכירת בגדים וזה מביא להפסד לסוחרים.
ההנהלה תכתוב מכתבים לארגונים שתהיה מכירה בפיקוח.
אזור התעשיה לאחר שפנינו לחברת החשמל שיסדרו חשמל באזור התעשיה החברה מודיע
לנו כי כבר התחילו בעבודה.
קרן נכי מלחמה מסדרים נשף ומוכרים כרטיסים. הוחלט לקנות כרטיס בשביל 7.500 ל"י.
שכון עממי ושכון עולים הם דורשים שהמועצה תקים גן ילדים.
18/1/54
נגע החזיר מר לויליכט מביא כי ההנהלה תחליט על חוקי עזר לאסור מכירת חזיר ברעננה
ולהביא למועצה לאישור.
10/2/54
סלילת כביש לשכון עממי ראש המועצה נותן הסברים לחברי המועצה על הסכם עם נוה עובד
בדבר החלטה עבור הוצ' הכביש.
המועצה מחליטה לפרסם מודעה בעיתון לחייב את בעלי הקרקעות בסלילת הכביש. המועצה
תסלול את הכביש ע'ח בעלי הקרקעות ולהכריז בעתון על קבלת הצעות מקבלנים על
הסלילה.
המועצה מחליטה לקבל חוק עזר על איסור מכירה החזקה וגידול חזירים ברעננה ) 3.2.54
המשך(
1.3.54
בקשות תקציב 1954/5
23/354
חתונת ברוידא הוחלט לתת מודעת ברכה בעיתון למשפחת ברוידא לרגלי נישואין של בנם
ישראל
.
ועד שכון עממי נתקבל מכתב ובו הם מבקשים שנסדר להם פנסים ברחובות וגם פינוי
אשפה. הוחלט לסדר כמה פנסים בשכון.
24/3/54
מר אוסטרו בסקי פותח את הישיבה.בהתחלת הישיבה היו"ר מזכיר את החבר חזן אברהם
שנפל במעלה עקרבים. המועצה כבדה בקימה.
14/4/54
חלוקת הקצבה לקופת חולים לפי החלטת המועצה על ההנהלה להביא הצעה למועצה, איך
לחלק את הסכום הוחלט לברר כמה נפשות קשורים לכל קופה ואחר כך נחליט על החלוקה.
28/454
ביטוח לאומי החל מחודש אפריל זה אנו צריכים לשלם לקופת ביטוח לאומי.
פגישה עם שר הפנים מר אוסטרו בסקי מוסר מהפגישה עם שר הפנים בירושלים בדבר
דרישות המועצה המקומית.
12/5/54
נוה עובד פונה להנהלה שיש חלק של תושבי שכון עממי שדורשים הקמת בית כנסת במקום
והם מוכנים להקצות מגרש לביהכ'נ ומצרפים מפה לעיון. הוחלט לקבל חוות דעת של ועד
השכון.
סגירת בתי קפה בשבת מר ורמן מתאונן על פרודנהיים כי הוא אינו משגיח ולא קורא את
העבריינים למשפט. הוחלט לשלוח התראות לכל בתי הקפה עם פתיחת העסקים בשבתות
האסורות.
שכון פרץ סדרנו שם פנסים ברחובות השכונה ואנו צריכים לסדר את המרכז עם שעון
מפסיק. ועד השכונה מקבל עליו את האחריות על כל הנזקים במקרה שיהיו שם נזקים.
הוחלט לסדר את החיבור בחדר הקטן של הבניין הציבורי.
משרד העבודה נקבל חוזר מאת משרד העבודה בקשר לסידור בעלי מלאכה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il