"הלשון העברית - צו התגוננות לשונית"

"הלשון העברית - צו התגוננות לשונית"

 

עוד לפני חורבנה של יהדות אירופה במלחמת העולם השנייה, עם ראשית ההתיישבות בארץ ישראל, התעורר הצורך לפעול למען הקניית השפה העברית בקרב התושבים.

בשנת 1939 בירושלים, עסקה חברת 'אמוני הלשון העברית' בהרחבת ההסברה ושעורי העברית בין משקי העובדים, בישובים וותיקים וחדשים.

ביום 22.8.1939, הגיע לוועד מועצת רעננה חוזר מרתק מטעם הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל. החוזר הופץ כמובן בכל ישובי הארץ:

צו ההתגוננות הלשונית והתרבותית

א. הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, קורא לכל הישוב לקבל עליו את מרותה השלמה והיחידה של לשוננו העברית.

ב. כל היודע עברית כל שהיא, מחוייב לדבר בה ואך בה – בבית, בחוץ, במקום העבודה: הדבור בלשון אחרת שלא מתוך הכרח, יחשב לפגיעה ברצון האומה.

ג. ביחוד יש לשמור על טהרת הדיבור בעברית בכל בימה ובכל מקום ציבורי. יש להקפיד על כך שהדרשות, הנאומים והשיעורים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, יהיו אך ורק בלשוננו העברית המאחדת את כל הישוב מעל למחיצות של עדות ושל המוצא מארצות הגולה השונות.

ד. כל שאינו יודע עברית מחוייב להיכנס מיד ללמוד הלשון ולהתחיל לדבר בה מיד לאחר שירכש לו בה ידיעות ראשונות.

ה. בחינות לעולים בידיעת מינימום של הלשון, תערכנה מטעם מחלקת התרבות בכל מקום בארץ: התעודות שיקבלו הנבחנים תועלנה להם בקבלת עבודות בארץ.

ו. בחודש תשרי יתפקד העם במפקד הלשון. בשאלונים מיוחדים יברר כל בוגר בישוב את מידת ידיעתו ושימושו בלשון העברית.

ז. במפקד הלשון תינתן הזדמנות לכל איש מישראל, להצהיר על רצונו להחליף את שמו הלועזי בשם עברי. ועדת שמות מיוחדת, ליד מחלקת התרבות של הועד הלאומי, תטפל בשינוי השמות וקביעתם.

 

בסעיפים נוספים נאמר שיש לחסל את העיתונות הלועזית. יש להשתמש בתאריך עברי. בשלטים יש להבליט כתובות עבריות. בבית המשפט אל ידבר יהודי אלא עברית ואל ילמד פרקליט סניגוריה על שולחו העברי אלא בעברית .תקום נא האוטונומיה התרבותית העברית השלמה בארץ ישראל, בדרך למדינת היהודים. תחי העצמאות היהודית הגמורה!

הנהלת הוועד הלאומי.

 

בחוזר מטעם חברת 'אמוני הלשון העברית' מיום 31.12.39, שנשלח לוועד המקומי במושבה רעננה, נכתב בין היתר:

 

מחובת חברתנו לשמור על עבודת ועד הלשון שלא תפסק ולא תצטמצם, כי חיי - הלשון וצרכי הישוב תלויים בפעולתו.

ועליכם, הנאמנים בברית העבודה ובנין הארץ, להיות ערים וזריזים גם למפעל הלשון, הבא לפלס דרך לבונים. התרומה השנתית - 3 לא"י - מקנה לתורם את הזכות לקבל חינם את כתבי הועד היוצאים לאור במשך השנה ואת הכתבים הקודמים בהנחה של 50%. באופן כזה תשמש תרומתכם לא רק אמצעי של סיוע למוסד החשוב, כי אם גם צינור להספקת כל החומר הלשוני לנקודתכם.

בהוקרה נאמנה

מנהל הלשכה.

 

שושנה: "מובן מאליו שאבא תמך בהתלהבות ובעקשנות בכל הפעילויות והאתגרים הללו שעניינן היה השלטת השפה העברית במושבה. הוא אף הפיץ 'קול קורא אל כל תושבי רעננה', בדבר חשיבות הפיכת הדיבור בעברית להרגל של יום יום. וועדת התרבות של המושבה בחרה מתוכה וועדה להשלטת הלשון.

מתוך "רעננה - לחיות את החלום" מאת נורית חליף
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il