ציטוטים מפרוטוקולים

ציטוטים מפרוטוקולים

14.5.39 מועצה
ביום ראשון, 14 לחודש מאי 1939 נתקיימה ישיבה מיוחדת שנקראה לשם קביעת עמדתנו ודרכנו לרגל פרסום הספר הלבן, בהתאם להוראת הועד הלאומי.

שבתון מר אוסטרובסקי מוסר פרטים על המצב ועל ההוראות שקבלנו מאת הועה"ל בקשר עם השבתון. המועצה מקבלת עליה פחד אחד להוציא לפועל את הוראות הועד הלאומי ולהכריז על שבתון ויום פקודה ליום 19 במאי 1939. נבחרה ועדת שבתון המורכבת מח' ב.אוסטרובסקי, ברזילי ולויתן.
נגד אוירונים הוחלט למסור לועדת הבטחון את הטיפול בהגנת האוכלוסיה נגד התקפת אוירונים במקרה של מלחמה. הוחלט להודיע לכל בעלי הבריכות כי עליהם לדאוג ל"כיסוי" הברכות בצבע הדומה לסביבה או בצמחים מטפסים19.6.39 מועצה
...המצב המדיני מר אוסטרובסקי מוסר דו"ח מפעולות המוסדות הלאומיים במלחמתנו נגד הספר הלבן. מסביר את חילוקי הדעות השוררים בישוב בקשר עם הקמת ועד ישובי עליון. עמדתנו היא – לעמוד לימין המוסדות המוסמכים. ואם יש להטיח בקורת – נעשה זאת מבפנים, ולא מבחוץ.
עלינו להמצא בתוך הפעולה ולא מחוצה לה!
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il